Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD417
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiana ustawy ma na celu zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych, przez zwiększenie wsparcia finansowego do wykorzystywanego w produkcji rolnej paliwa.
W ostatnich latach wzrosły koszty produkcji rolnej, w tym związane z wykorzystaniem paliwa. Wzrost kosztów produkcji przy niskich cenach produktów rolnych, jakie uzyskują producenci rolni z ich sprzedaży powodują, że produkcja rolna staje się coraz mniej opłacalna. Z roku na rok wzrasta  udział kosztów paliwa w kosztach ogółem produkcji rolnej. Ocenia się, że ma to związek z nowymi technologiami produkcji, często z większą intensywnością produkcji i dążeniem do uzyskania lepszych wyników ekonomicznych, jak i również wzrostem cen paliw, szczególnie w okresach największego jego zapotrzebowania w rolnictwie, tj. w trakcie wzmożonych prac polowych, a szczególnie żniw. Większa liczba zabiegów ochronnych czy specjalistyczne zabiegi wiążą się z zaangażowaniem odpowiedniego sprzętu i automatycznie z większym zużyciem paliwa. Natomiast w przypadku krów mlecznych, w gospodarstwach produkujących mleko na dużą skalę, w dawce żywieniowej krów duży udział mają pasze wysoko nakładochłonne, tzn. kiszonki, sianokiszonki. Taka technologia żywienia zwierząt ma bezpośredni związek z większym obciążeniem kosztem paliwa kosztów ogółem utrzymania krów.
Ponadto, mając na względzie krótki okres jaki pozostaje na określenia przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia, stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego na rok następny, tj. do dnia 30 listopada, wynikający z dnia ogłoszenia przez Komisję Europejską  kursu euro niezbędnego do wyliczenia stawki zwrotu podatku akcyzowego na dzień 1 października danego roku, istnieje potrzeba przesunięcia tego terminu na późniejszy okres, co pozwoli na prace legislacyjne w tym zakresie z zachowaniem obowiązujących terminów poszczególnych etapów legislacyjnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie ustawy proponuje się zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych oraz wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego na 1 sztukę bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.
Ponadto w projekcie ustawy proponuje się zmianę terminu określenia przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia, stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego na rok następny, tj. do dnia 31 grudnia zamiast do dnia 30 listopada, ze względu na krótki czas na procedowanie projektu rozporządzenia wynikający z terminu ogłaszania przez Komisję Europejską  kursu euro na dzień 1 października danego roku. Zgodnie z dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003, str. 51; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 9, t. 1, str. 405) państwa członkowskie mogą stosować minimalną stawkę akcyzy do produktów energetycznych i  elektryczności używanych w rolnictwie, ogrodnictwie, hodowli ryb i  leśnictwie, w tym do olejów napędowych oznaczonych kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, w wysokości 21 euro/1 000 l. Do ustalenia minimalnej stawki akcyzy stosuje się kurs euro ogłaszany na dzień 1 października każdego roku zgodnie z zawiadomieniem Komisji Europejskiej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 październka 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 05.11.2018
Rejestr zmian