Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD150
Tytuł

Projekt ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020"

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020" (zwany dalej "Programem") stanowi odpowiedź na narastające zagrożenia dla państwa i obywateli wymagające podejmowania skutecznych działań w eliminowaniu, lub znacznym ograniczaniu negatywnych zjawisk, stanowiących zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dla ludności.
Realizacja proponowanych w Programie przedsięwzięć przyczyni się do zwiększenia sprawności, skuteczności i efektywności działania Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu (zwanych dalej "formacjami"), a tym samym znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochrony osób.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ustawa określa zakres i kierunki modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020, wielkości łącznych oraz dodatkowych środków z rezerw celowych, z podziałem na formacje i przedsięwzięcia.
W ramach Programu przewiduje się wydatkowanie w ciągu czterech lat z budżetu państwa środków w łącznej kwocie 6.521.303 tys. zł, w tym 2.261.208 tys. zł to środki ujęte w budżetach formacji, a kwota 4.260.095 tys. zł stanowi dodatkowe (zewnętrzne) środki ujmowane w rezerwie celowej, w ustawach budżetowych na lata 2017-2020.
Realizacja Programu zapewni unowocześnienie wyposażenia i sprzętu, budowę nowych i modernizację eksploatowanych obiektów, a także wzmocnienie motywacyjnych systemów uposażeń funkcjonariuszy oraz zapewnienie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników, poprzez dwuetapowe podwyżki, tj. od 1.01.2017 r. i od 1.01.2019 r.
Kontynuacja modernizacji obiektów służbowych oraz wyposażenia umożliwi wzmocnienie skuteczności działania, polepszy warunki służby oraz warunki obsługi obywateli, a także zwiększy zaufanie społeczeństwa do formacji. Długofalowe działania nakierowane na wzmocnienie skuteczności służb przełożą się bezpośrednio na zwiększenie ogólnokrajowego poziomu bezpieczeństwa i stabilizacji porządku publicznego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Błaszczak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 października 2016 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.10.2016
do góry