Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD523
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw​

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

I. Zapewnienie  formalno-prawnych podstaw zarządzania ryzykiem, które jest wymogiem spełnienia warunkowości ex ante w kolejnej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.
Zadania w zakresie zarządzania ryzykiem zostały określone w postanowieniu Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/EU z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Opracowanie dokumentów planistycznych w obszarze zarządzania ryzykiem jest bezpośrednio powiązane z jednym z warunków podstawowych kolejnej perspektywy finansowej, który mówi o osiągnięciu „Skutecznych ram zarządzania ryzykiem”.
Stworzenie formalno-prawnych podstaw do opracowywania planów zarządzania ryzykiem oraz dokumentów przedkładanych Komisji Europejskiej, tj. „Streszczenia istotnych elementów krajowej oceny ryzyka” oraz „Krajowej oceny zdolności zarządzania ryzykiem”.
II. W zarządzaniu ryzykiem konieczne jest uwzględnienie zagrożeń dotyczących infrastruktury krytycznej. Dlatego też projektowane regulacje polegałyby na wzmocnieniu ochrony infrastruktury krytycznej, poprzez wdrożenie rozwiązań minimalizujących skutki zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej dla ludności, w tym z zastosowaniem narzędzi zarządzania ryzykiem przewidzianych w rozwiązaniach, o których mowa w pkt I.
III.   Wzmocnienie funkcjonowania struktur rządowych i samorządowych w zakresie umożliwiającym efektywne zarządzanie sytuacją kryzysową oraz minimalizację skutków wystąpienia sytuacji kryzysowej.    
Propozycje w zakresie wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej oraz zmian w strukturach rządowych i samorządowych uwzględniają m.in. treści rządowego dokumentu pt. „Propozycje zmian legislacyjnych i innych działań wynikających z rekomendacji Międzyresortowego Zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego” (zespół został utworzony na podstawie zarządzenia nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego).   

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

I. Wprowadzenie przepisów zobowiązujących podmioty zaangażowane w proces zarządzania ryzykiem do opracowania i aktualizowania dokumentów w tym zakresie, a także wdrażania „Ramowego programu działań na lata 2015-2030 w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof”. Wskazane jest dostosowanie terminologii do prawodawstwa unijnego, co stworzy efektywne narzędzia do prowadzenia oceny ryzyka i zarządzania nim.
Przewiduje się wprowadzenia dla organów administracji rządowej obowiązku wdrażania „Ramowego Programu Działań na lata 2015-2030 na rzecz ograniczenia ryzyka katastrof” oraz pełnienia przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa funkcji krajowego punktu kontaktowego dla Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw jego wdrażania. 
W zakresie oceny ryzyka wystąpienia zagrożeń oraz określenia celów strategicznych służących ich ograniczeniu przewiduje się, tak jak dotychczas, cykliczne sporządzanie dokumentu pt. „Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego”. Nowością będzie natomiast wprowadzenie regulacji, które przewidują, iż na podstawie Raportu sporządzane oraz udostępniane Komisji Europejskiej będą następujące dokumenty: „Streszczenie istotnych elementów krajowej oceny ryzyka” oraz „Krajowa ocena zdolności zarządzania ryzykiem.”.
Ponadto na wszystkich szczeblach zarządzania kryzysowego sporządzane będą:
- plany zarządzania ryzykiem w odniesieniu do działań uczestników zarządzania kryzysowego w zakresie zapobiegania sytuacji kryzysowej oraz przygotowywania do przejmowania nad nią kontroli,
- plany reagowania kryzysowego w odniesieniu do działań uczestników zarządzania kryzysowego w zakresie reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz usuwaniu jej skutków.
Ww. dokumenty będą tworzone z uwzględnieniem motywu przewodniego zmian – tj. minimalizacji ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz jej skutków.
II. Wzmocnienie  ochrony infrastruktury krytycznej polegać będzie na wprowadzeniu regulacji, które dokonają podziału infrastruktury, której zniszczenie lub zakłócenie miałoby niekorzystny wpływ na:
- funkcjonowanie państwa lub na dany system,
- lokalną społeczność danego województwa.
Przewiduje się wprowadzenie minimalnych wymagań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobowego, fizycznego i teleinformatycznego związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom dla infrastruktury krytycznej. 
Wdrażanie technicznych zabezpieczeń infrastruktury krytycznej nie może odbywać się z pominięciem czynnika ludzkiego. Dlatego też planowane jest wprowadzenie instytucji koordynatora do spraw ochrony infrastruktury krytycznej u wszystkich operatorów infrastruktury krytycznej. Operatorzy infrastruktury krytycznej będą mieli obowiązek wyznaczać osoby koordynujące działania na linii operator – organy administracji publicznej.
III. Wzmocnienie funkcjonowania kompetencji struktur rządowych i samorządowych w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową lub możliwością jej wystąpienia polegałoby na zmianie funkcji Rządowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego z opiniodawczo - doradczej na organ właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego. Nowy charakter RZZK (wraz z nowymi zadaniami) umożliwiałby szybkie reagowania z poziomu centralnego w sytuacji kryzysowej, minimalizując skutki jej wystąpienia.
Na szczeblu województwa, powiatu oraz gminy będzie możliwość tworzenia tzw. sztabów koordynacyjnych właściwych w sprawach zarządzania sytuacją kryzysową oraz usuwaniu skutków wystąpienia sytuacji kryzysowej.
Ujednolicone zostanie brzmienie przepisów dotyczących szkoleń i ćwiczeń  z zakresu zarządzania kryzysowego, co w założeniu ma dać formalno –prawne podstawy do planowania i uczestnictwa we wspólnych ćwiczeniach organów zarządzania kryzysowego różnego szczebla.
Planowane jest wprowadzenie regulacji, które umożliwią efektywne wykorzystanie potencjału Sił Zbrojnych RP na potrzeby zarządzania kryzysowego.
Przewiduje się wprowadzenie nowych narzędzi wsparcia w sytuacjach kryzysowych, w tym:
- zapewnienie przez wojewodę - w przypadku zdarzenia masowego, w szczególności katastrofy w ruchu lotniczym, kolejowym lub morskim - dostępu do informacji członkom rodzin osób poszkodowanych w zdarzeniu w formie dedykowanej infolinii,
- prowadzenie przez wójta burmistrza, prezydenta miasta wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności.
Doprecyzowane zostaną regulacje w zakresie finansowania realizacji przedsięwzięć związanych z zapobieganiem sytuacjom kryzysowym, przygotowaniem oraz reagowaniem w przypadku ich wystąpienia, a także usuwaniem skutków i odtwarzaniem zasobów.
Przewiduje się utworzenie tzw. Centralnej Bazy Magazynowej (składającej się z kilku kompleksów magazynowych na terenie kraju), która miałaby zostać utworzona w oparciu o jednostki krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby ochrony ludności w przypadku wystąpienia zagrożeń, w tym spowodowanych klęskami żywiołowymi. Dodatkowo projektowane rozwiązania zmierzają do ustalenia czytelnych struktur zarządzania formacjami obrony cywilnej oraz doprecyzowania zadań dla obrony cywilnej, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuRCB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Kubiak Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMRCB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 20.08.2019
do góry