Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC129
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba dokonania niniejszej zmiany ustawy – Prawo własności przemysłowej podyktowana jest koniecznością dostosowania obowiązujących norm dotyczących znaków towarowych do standardów przyjętych w Unii Europejskiej, określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, s. 1).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiany przewidziane w projekcie mają na celu pełną implementację przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r., mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.
Celem dyrektywy jest zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich zarówno w odniesieniu do przepisów prawa materialnego, jak i przepisów prawa proceduralnego. Rozwiązania te zmierzają do ujednolicenia podstawowych przepisów w zakresie zgłaszania znaków towarowych państw członkowskich oraz znaków towarowych UE, przewidzianych w rozporządzeniu nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. W odniesieniu do procedur przewidzianych w prawie krajowym, dyrektywa uznaje za wystarczające rozwiązanie określenie ogólnych zasad i pozostawienie państwom członkowskim swobody ustanowienia bardziej szczegółowych przepisów.
Rozwiązania zawarte w projekcie przewidują nowe korzyści dla przedsiębiorców dotyczące w szczególności:
- odejścia od zasady przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy na pisemny wniosek uprawnionego na rzecz uiszczenia opłaty w określonym terminie, prowadzące do odformalizowania sposobu przedłużania ochrony znaku towarowego, prowadzące do szybszego i sprawniejszego załatwiania spraw w tym zakresie przez Urząd Patentowy RP;
- wprowadzenie obowiązku informacyjnego Urzędu Patentowego RP w zakresie zbliżającego się terminu uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony znaku towarowego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Ociepa Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 grudnia 2018 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 03.01.2019
Rejestr zmian