Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID42
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedłożenie przedmiotowego projektu uchwały wynika z przeprowadzonej w Ministerstwie Zdrowia analizy potrzeb podmiotów leczniczych w obszarze wyposażenia lub doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, szczególnie niezbędny do terapii onkologicznej. Biorąc pod uwagę zaplanowany w „Narodowym Programie Zwalczanie Chorób Nowotworowych” na lata 2016-2024 podział środków na rok 2016 na środki bieżące i majątkowe, w ocenie Ministra Zdrowia istnieje pilna potrzeba zmniejszenia środków bieżących na rzecz zwiększenia środków majątkowych o kwotę 15 000 000,00 zł. Proponowany podział środków bieżących po zmianie to 72 000 000,00 zł a majątkowych 178 000 000,00 zł.
Dzięki zaproponowanej zmianie możliwe będzie skierowanie strumienia środków budżetowych w najbardziej newralgiczne obszary opieki zdrowotnej, cechujące się istotną potrzebą społeczną oraz efektywne wydatkowanie środków dedykowanych na realizację przedmiotowego programu wieloletniego. Zwiększenie środków majątkowych w roku 2016 na zakup aparatury medycznej ma na celu poprawę dostępności pacjentów do terapii onkologicznej w poszczególnych województwach i wyrównanie różnic w regionach.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana uchwały nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016–2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” (M.P. poz. 1165), dotyczy zmiany wysokości środków planowanych na realizację Programu w 2016 r. Istnieje pilna potrzeba zmniejszenia środków bieżących na rzecz zwiększenia środków majątkowych o kwotę 15 000 000,00 zł. Proponowany podział środków bieżących po zmianie to 72 000 000,00 zł a majątkowych 178 000 000,00 zł.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKatarzyna Głowala Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 września 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.12.2016
do góry