BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r14178237857060,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-sposobu-ewidencjonowania-mienia-.html
2020-10-29, 03:45
Numer projektuRD527
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność opracowania projektowanego rozporządzenia związana jest ze zmianą art. 44 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. poz. 1182 oraz z 2019 r. poz. 492; dalej: „Ustawa”) - dokonaną przez art. 1 pkt 33 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 492).
Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, sposób ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa, w tym sposób prowadzenia zbiorczej ewidencji, o której mowa w art. 43 pkt 3 Ustawy oraz związane z tym obowiązki jednostek organizacyjnych, którym powierzono to mienie, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia dostępu do informacji umożliwiających zarządzanie mieniem Skarbu Państwa. Celem tej zmiany jest wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących nałożenia na niepaństwowe jednostki organizacyjne obowiązku dotyczącego prowadzenia ewidencji mienia Skarbu Państwa im powierzonego. 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt określa ustalone i utrwalone w praktyce zasady ewidencjonowania oraz obowiązki związane z ewidencjonowaniem majątku Skarbu Państwa. Reguluje w szczególności zasady ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa przez państwowe jednostki organizacyjne i jednostki, którym powierzono mienie Skarbu Państwa oraz zasady i tryb przekazywania informacji i dokumentów związanych z ewidencjonowaniem majątku Skarbu Państwa. 
Projekt określa siedmiodniowy termin przekazywania informacji i danych związanych z ewidencjonowaniem majątku Skarbu Państwa, rozpoczynający swój bieg od dnia zatwierdzenia bilansu lub informacji o stanie mienia Skarbu Państwa. Powyższa regulacja wynika z konieczności usprawnienia procesu gromadzenia danych na potrzeby wykonywania przez Prezesa Prokuratorii Generalnej RP zadań w zakresie prowadzenia zbiorczej ewidencji mienia Skarbu Państwa. Projekt określa też zadania Prezesa Prokuratorii Generalnej RP w zakresie prowadzenia ewidencji, źródła danych ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa oraz klasyfikację majątku Skarbu Państwa według kryterium rodzajowego z podziałem na grupy.
Zgodnie z projektem, informacje i dokumenty zebrane w wyniku prowadzenia zbiorczej ewidencji stanowią bazę źródłową do realizacji ustawowego obowiązku nałożonego na Prezesa Prokuratorii Generalnej RP, o którym mowa w art. 43 pkt 1 Ustawy, polegającego na przygotowaniu corocznego sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa.       

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPrezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Haładyj Prezes Prokuratorii Generalnej RP
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPrezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Rejestr zmian