Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC82
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym zapewnia transpozycję do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Komisji 2014/99/UE z dnia 21 października 2014 r. zmieniającej, w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywą 2009/126/WE w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw (Dz. Urz. UE L 304 z 23.10.2014, str. 89), której termin wdrożenia minął 13 maja 2016 r.
Dyrektywa 2014/99/UE znowelizowała dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/126/WE z dnia 21 października 2009 r. w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw (Dz. Urz. UE L 285 z 31.10.2009, str. 36) ustanawiającą ramy prawne dla procesu odzyskiwania par paliwa podczas tankowania pojazdów silnikowych, wprowadzając obowiązek stosowania określonych norm europejskich dotyczących wymagań technicznych dla typów urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz metod ich badania.
Celem przywołanych dyrektyw jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji poprzez zapewnienie wyposażenia dystrybutorów znajdujących się na stacjach paliw w dodatkowe urządzenia, które umożliwiają wychwytywanie oparów paliwa uwalnianych podczas tankowania pojazdów silnikowych i przekazywanie tych oparów z powrotem do zbiornika magazynowego.
Zasadnicze postanowienia dyrektywy 2009/126/WE, w szczególności obowiązek instalowania na stacjach paliw urządzeń do odzyskiwania par paliwa, zostały wdrożone do prawa polskiego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853). W związku z wejście w życie dyrektywy 2014/99/UE, która precyzuje zakres kontroli tych urządzeń w oparciu o określoną normę europejską, konieczne jest rozstrzygniecie kwestii podmiotu odpowiedzialnego za te kontrole. Zgodnie z dyrektywą 2014/99/UE państwa członkowskie UE mają obowiązek wprowadzenia w prawie krajowym przepisów, które zapewniają, by wydajność wychwytu oparów paliwa funkcjonujących systemów odzyskiwania oparów paliwa na etapie II była testowana co najmniej raz na rok zgodnie z normą EN 16321-2:2013. Zadanie związane z kontrolą wymaganego poziomu wydajności mogą zostać powierzone bezpośrednio użytkownikom stacji, organom administracji publicznej bądź też wyspecjalizowanym jednostkom. Na państwa członkowskie UE nałożono ponadto obowiązek ustanowienia sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia ich wykonania.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie kontroli nad emisją zanieczyszczeń związanych z ulatnianiem do atmosfery par paliwa podczas tankowania pojazdów na stacjach paliw. W tym celu projekt zakłada powierzenie specjalistycznej jednostce dozoru technicznego - Transportowemu Dozorowi Technicznemu (TDT) kontroli nad stacjami paliw w odniesieniu do realizacji obowiązku zapewnienia wydajności urządzeń do odzyskiwania par paliwa zgodnie z właściwymi normami europejskimi wskazanymi w dyrektywie 2014/99/UE. Ponadto w projekcie ustawy określone zostały zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego w odniesieniu do tego rodzaju urządzeń. W wyniku zmian wprowadzonych w projektowanej nowelizacji do ustawy o dozorze technicznym zostanie również dodane upoważnienie ustawowe, na podstawie którego minister właściwy ds. transportu określi warunki techniczne dozoru technicznego dla urządzeń do odzyskiwania par paliwa, w tym metody i częstotliwość przeprowadzania badań okresowych tych urządzeń. W akcie wykonawczym zostanie ponadto określona wysokość opłaty za wykonywanie badań technicznych tych urządzeń oraz sposób jej ustalania. W projekcie przewidziano wprowadzenie obowiązku przeprowadzania badań technicznych urządzeń do odzyskiwania par paliwa od marca 2017 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJerzy Szmit Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5.07.2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.07.2017
do góry