BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1331189026,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-alg.html
2020-10-29, 03:27
Numer projektuRD553
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dotychczasowa kwota dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w wysokości 17 796 zł nie pokrywa wszystkich ponoszonych przez warsztat kosztów działalności. Również  dotychczasowa kwota dofinansowania kosztów rocznego pobytu pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w zakładzie aktywności zawodowej w wysokości 22 000 zł nie pokrywa wszystkich kosztów ponoszonych przez zakład. Konieczne jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej oraz możliwości dalszego rozwoju ich działalności poprzez podjęcie działań zmierzających do usprawnienia finansowania tych jednostek w wyniku zwiększenia kwoty środków na dofinansowanie rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej oraz rocznego pobytu na jednego niepełnosprawnego pracownika w zakładzie aktywności zawodowej.   

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 538, z późn. zm.) jest zwiększenie wysokości dofinansowania:
-  kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej do wysokości 18 096 zł  w 2019 r., do wysokości 20 496 zł w 2020 r., do wysokości 21 696 zł w 2021 r. i do wysokości 22 896 zł w 2022 r. i w latach następnych.
-  rocznego pobytu jednego niepełnosprawnego pracownika w zakładzie aktywności zawodowej - do wysokości 22 750 w 2019 r. i do wysokości 25 000 zł w roku 2020 i w latach następnych.
Skutkiem wprowadzenia proponowanych zmian będzie poprawa funkcjonowania zarówno warsztatów terapii zajęciowej, jak i zakładów aktywności zawodowej. 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 27 września 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 01.10.2019
Rejestr zmian