Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUA43
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Często pacjenci oczekują w kolejkach do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (poz) z oraz do lekarza specjalisty, aby uzyskać skierowanie na wykonanie badań diagnostycznych. W celu zniwelowania czasu oczekiwania pacjent przed pierwszą i kolejną wizytą lekarską w trakcji leczenia schorzenia przewlekłego, mógłby otrzymać skierowanie na ustalone rodzaje badań od pielęgniarki i położnej ubezpieczenia zdrowotnej realizujących świadczenia w obszarze poz i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (aos).
Projektowana ustawa ma na celu poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej pacjentów oczekujących na dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Umożliwi to rozpoczęcie diagnostyki bez konieczności oczekiwania na wizytę lekarską (wizyta diagnostyczna pielęgniarska, położnicza).
2. Często pacjenci oczekują w kolejkach do lekarza poz i specjalisty aby uzyskać poradę recepturową. W celu   przyśpieszenia możliwości otrzymania recepty na wybrane leki bez konieczności oczekiwania na wizytę u lekarza, należy zwiększyć kompetencje pielęgniarek i położnych. Zlecanie leków wg. schematu ustalonego przez lekarza mogłaby realizować pielęgniarka, położna poz, pielęgniarka aos. (wizyta recepturowa pielęgniarska, położnicza – kontynuacja leczenia).
3. Ułatwienie pacjentom podejmowania leczenia lekami, które będą mogły zlecać pielęgniarki i położne samodzielnie (mgr pielęgniarstwa mgr położnictwa), wówczas pacjent nie korzysta z wizyty lekarskiej. Projektowane rozwiązanie ma na celu, aby pacjent mógł podjąć jak najszybciej leczenie bez konieczności oczekiwania na wizytę lekarską.
4. Powyższe zmiany uzasadnia liczba 90 tys. pielęgniarek/ponad 13 tys. położnych posiadających wyższe wykształcenie na poziomie studiów Igo stopnia oraz 16 tys. pielęgniarek/ponad 3 tys. położnych na poziomie studiów II go stopnia. co w odniesieniu do liczby aktywnych pielęgniarek w systemie ochronnych zdrowia stanowi połowę.
5. W obecnym stanie prawnym pielęgniarki, położne mają zapewnioną możliwość zlecania wybranych środków pomocniczych (niezbędnych do wykonywania zabiegów pielęgniarskich i pielęgnacji pacjenta) – w chwili obecnej brak jest umocowania prawnego w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Istotą proponowanych zmian jest powierzenie pielęgniarkom/położnym poz oraz pielęgniarkom/położnym aos szerszych niż dotychczas uprawnień związanych z możliwością zlecania określonego pakietu badań diagnostycznych, zlecania leków w kontynuacji schorzeń przewlekłych (określonej grupy schorzeń) jak też samodzielnego zlecania wybranej grupy leków przez pielęgniarki/położne z tytułem magistra.
2. Potrzeba zapewnienia lepszych standardów opieki pacjentom, w obszarze poz i aos, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń w obszarach wiejskich i społeczności lokalnej. Projektowane zmiany wpłyną na efektywne wykorzystanie czasu pracy członków zespołu terapeutycznego, wykorzystanie umiejętności, wiedzy i doświadczenia zawodowego pielęgniarek i położnych, zmniejszenie obciążenia pracą części personelu medycznego, w szczególności lekarzy.
3. Poprawa statusu zawodowego pielęgniarek i położnych potwierdzonego uzyskaniem szerszych uprawnień i kompetencji zawodowych.
4. W zakresie projektowanych zmian pielęgniarki i położne zostaną włączone w zakres podmiotowy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, do grupy osób uprawnionych do wystawiania recept, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), jako kolejny podmiot uprawniony do wystawiania recept.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Warczyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 10 czerwca 2014 r
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.06.2014
do góry