Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUA42
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie
 1. Występujące obecnie w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego sprzeczności systemowe  polegające w szczególności na nakładaniu się kompetencji Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ w tym w szczególności w zakresie funkcji regulacyjnych, kontrolnych i nadzorczych.
 2. Dysproporcje w obecnej wycenie świadczeń zdrowotnych bazującej głównie na stanie historycznym oraz trudności  w wycenie świadczeń zdrowotnych w oparciu o porównywalne dane kosztowe, zarówno ze względu na brak  rzetelnych  i standaryzowanych danych kosztowych jak i brak profesjonalnego systemu analizy i zarządzania kosztami i produktami kontraktowymi po stronie płatnika.
 3. Problemy w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej spowodowane długim okresem oczekiwania na udzielenie świadczenia.
 4. Problemy ujawnione w trakcie stosowania ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym dotyczące interpretacji przepisów oraz konieczność doprecyzowania niektórych przepisów.
 5. Obecnie pacjenci nierzadko oczekują w kilku, a nawet kilkunastomiesięcznych kolejkach, zanim zostaną zbadani i zdiagnozowani. Przeżywalność pacjentów onkologicznych jest uzależniona przede wszystkim od wczesnego wykrycia raka w możliwie jak najwcześniejszym jego stadium. Jest to grupa, która ze względu na rodzaj schorzenia powinna być otoczona szczególną troską. Projektowana ustawa ma na celu poprawę dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej pacjentów onkologicznych, poprzez skrócenie czasu oczekiwania na zdiagnozowania choroby onkologicznej oraz skrócenie czasu związanego z oczekiwaniem na rozpoczęcie leczenia.
 6. Obecnie często zdarza się, iż pacjenci nie są przyjmowani (zarówno w celu zdiagnozowania jak i rozpoczęcia leczenia) ponieważ podmioty, które prowadzą leczenie onkologiczne mają wyczerpane kontrakty na to leczenie zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia. Projektowane rozwiązania mają na celu zapewnienie równego dostępu do świadczeń onkologicznych tak, aby pacjent mógł jak najszybciej podjąć leczenie, a także udzielanie tych świadczeń bez limitu.
Istota rozwiązań ujętych w projekcie
 1. Reorganizacja funkcjonowania NFZ. Uporządkowanie funkcji regulacji i nadzoru w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.  Poszerzenie zakresu kompetencji i odpowiedzialności tworzonych, w miejsce obecnych oddziałów wojewódzkich NFZ, wojewódzkich Narodowych Funduszy Zdrowia będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną) oraz wzmocnienie nadzoru Ministra Zdrowia nad instytucjami powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Określenie  podstaw prawnych  i organizacyjnych oraz narzędzi potrzebnych do przeprowadzania wyceny świadczeń zdrowotnych opartej na danych o rzeczywistych  i uzasadnionych kosztach świadczeń. Określenie standardu prowadzenia rachunku kosztów świadczeń, który byłby zalecanym standardem dla wszystkich świadczeniodawców udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w celu poprawienia stanu zarządzania. Określenie zasad sprawozdawczości kosztowej przez świadczeniodawców stosujących standard rachunku kosztów i przekazywania sprawozdań przez tych świadczeniodawców (na podstawie podpisanych umów) do powoływanej, w miejsce Agencji Oceny Technologii Medycznych -  Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, której jednym z  zadań będzie wycena świadczeń i ustalanie taryf świadczeń.
 3. Wprowadzenie map oceny potrzeb zdrowotnych – dokumentów obiektywnie odzwierciedlających problemy i potrzeby zdrowotne populacji danego województwa, z uwzględnieniem zróżnicowania występującego na obszarach poszczególnych powiatów, który identyfikował będzie potrzeby zdrowotne, jak również służył będzie prowadzeniu okresowych ocen skuteczności podejmowanych działań na rzecz poprawy stanu zdrowia ludności. Wojewoda w oparciu o dane, wynikające z mapy, wydawał będzie opinie co do celowości podejmowania nowych inwestycji w infrastrukturę medyczną oraz tworzenia na danym obszarze nowych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.
 4. Wprowadzenie zmian w zakresie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zasad prowadzenia list oczekujących polegających w szczególności na: wprowadzeniu bezterminowych umów z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, wydłużenie okresu na jaki są zawierane umowy z NFZ, co najmniej do 5 lat w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i 10 lat w przypadku leczenia szpitalnego;  przywróceniu skierowania do okulisty i dermatologa; zwiększeniu częstotliwości przekazywania danych o listach oczekujących przez świadczeniodawców – sprawozdawczość tygodniowa - informacja o pierwszym wolnym terminie; zobowiązaniu pacjentów do dostarczenia oryginału skierowania w terminie 14 dni od daty zapisania się na liście oczekujących; wprowadzeniu obowiązku prowadzenia list oczekujących przez świadczeniodawców w systemie elektronicznym.
 5. Wprowadzenie  zmian o charakterze systematyzującym i porządkującym funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz redakcyjnym  i doprecyzowującym. Proponowane zmiany mają na celu m.in. ułatwienie ubezpieczonym korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, a świadczeniodawcom ułatwienia w zakresie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 6. Wprowadzenie odrębnej kategorii pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii. Rozwiązanie to ma na celu zapewnienie kompleksowej opieki na każdym etapie choroby nowotworowej, tak aby pacjent czuł, że znajduje się w centrum uwagi wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za proces leczenia.
 7. Wprowadzenie i określenie zarówno systemowego umiejscowienia, jak i podstawowej funkcjonalności karty leczenia onkologicznego. Określenie maksymalnego terminu, w którym pacjentowi powinny zostać wykonane świadczenia diagnostyczne w zakresie onkologicznym. Wprowadzenie karty oraz określenie maksymalnego czasu oczekiwania zapewni szybkie zdiagnozowanie pacjenta tak, aby mógł on jak najszybciej podjąć leczenie. Ponadto dzięki karcie leczenia onkologicznego informacje o dotychczasowym przebiegu leczenia danego pacjenta będą szybciej i łatwiej dostępne dla lekarzy prowadzących terapię, która odbywa się nierzadko w różnych ośrodkach, ale przede wszystkim dostępne będą w jednym miejscu – karcie leczenia onkologicznego. Wprowadzenie powyższej karty usprawni sprawozdawczość, a dokładność i jakość zbieranych danych będzie wyższa.
Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Warczyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 10 czerwca 2014 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.06.2014
do góry