Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD310
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rozporządzenie zostanie wydane na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Rozporządzenie będzie spójne z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis, które zastąpiło rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis i obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.
Podstawową potrzebą wydania rozporządzenia jest fakt, iż rozporządzenie Komisji nr 1998/2006 wygasło z dniem 31 grudnia 2013 r. oraz artykuł 5 pkt 3 ww. rozporządzenia, który brzmi: Po upływie okresu obowiązywania niniejszego rozporządzenia wszelkie środki pomocy de minimis spełniające warunki określone w tym rozporządzeniu można wdrażać w sposób prawomocny przez kolejne sześć miesięcy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozporządzenie dotyczy instrumentu wspierania eksportu, finansowanego z budżetu państwa. Pomoc będzie udzielana jako dotacja na wsparcie branżowych projektów promocyjnych realizowanych przez grupę co najmniej czterech przedsiębiorców w ciągu jednego roku kalendarzowego, mających na celu promocję produktów i usług lub prowadzącego do nawiązania kontaktów handlowych. Projekt promocyjny powinien obejmować co najmniej dwie formy działań promocyjnych: pokazy, degustacje, wystawy, prezentacje, demonstracje, spotkania branżowe, konferencje prasowe, szkolenia, seminaria i warsztaty.
Rozporządzenie będzie obowiązywało do 30 czerwca 2021 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 listopada 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 04.11.2014
do góry