Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC85
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej stanowi wykonanie obowiązków ciążących na Rzeczpospolitej Polskiej, przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/2340 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania, zwanym dalej „rozporządzeniem 1286/2014”. Realizacja tych obowiązków sprowadza się do wskazania Komisji Nadzoru Finansowego jako organu odpowiedzialnego za nadzór, przestrzeganie i egzekwowanie przepisów rozporządzenia 1286/2014 oraz nakładanie kar administracyjnych za nieprzestrzeganie przepisów tego rozporządzenia.
Przepisy rozporządzenia 1286/2014 w dużej mierze mają charakter techniczny, stawiając twórcom produktu PRIIP lub osobom sprzedającym taki produkt szczegółowo określone wymogi w zakresie tworzenia dokumentów zawierających kluczowe informacje w zakresie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Niezależnie od faktu, iż rozporządzenie unijne, na podstawie art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, rozporządzenie 1286/2014 wprowadza regulacje wymagające implementacji do krajowego porządku prawnego, co zostanie dokonane w drodze nowelizacji ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 196).
Regulacje rozporządzenia 1286/2014 zostały wcześniej częściowo implementowane do krajowego porządku prawnego w drodze art. 366 ustawy z dnia 15 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844, z późn. zm.). Mając powyższe na uwadze, celem ujednolicenia przepisów implementujących rozporządzenie 1286/2014, zgodnie z art. 2 projektu ustawy, proponuje się skreślenie art. 366 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Ponadto w rozporządzeniu 1286/2014 prawodawca unijny przewidział opcje narodowe dla Państw Członkowskich, których wykorzystanie wymaga stosownych działań legislacyjnych na poziomie krajowym. Przygotowany projekt ustawy przewiduje implementację do polskiego systemu prawnego jednej z opcji narodowych, zakładającej wymóg uprzedniego przekazania właściwemu organowi przez twórcę PRIIP lub osobę sprzedającą PRIIP dokumentu zawierającego kluczowe informacje, w odniesieniu do PRIIP wprowadzanych do obrotu w Polsce.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Za pomocą przedmiotowego projektu ustawy planuje się wprowadzić do ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. nadzorze nad rynkiem finansowym przepisy realizujące obowiązki nałożone na państwa członkowskie, wynikające z dyspozycji poszczególnych przepisów rozporządzenia 1286/2014. Powyższe rozwiązanie jest niezbędne dla realizacji nałożonych na Rzeczpospolitą Polską obowiązków prawnych wynikających z prawa unijnego, a także dla zapewnienia efektywnego działania rynku detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w kraju i na poziomie transgranicznym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 lipca 2017 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 09.08.2017
Rejestr zmian