Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów


Numer projektuUC85
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jest dostosowanie krajowych regulacji dotyczących produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych do postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP).
Niezależnie od faktu, iż rozporządzenie unijne, na podstawie art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich, rozporządzenie PRIIP wprowadza regulacje wymagające implementacji do krajowego porządku prawnego, co zostanie dokonane w drodze nowelizacji ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174, z późn. zm.), zwanej dalej „UNRF”. W projekcie nowelizacji zostaną ujęte przepisy realizujące obowiązki Państw Członkowskich, wynikające z pkt 10 preambuły rozporządzenia PRIIP. Zakłada on wyznaczenie organu odpowiedzialnego za nadzór, przestrzeganie i egzekwowanie przepisów tego aktu. Ponadto niezbędnym jest również ustanowienie stosownych przepisów dotyczących sankcji z tytułu nieprzestrzegania postanowień rozporządzenia (art. 22 ust. 1), a także pozasądowych procedur wnoszenia skarg i dochodzenia praw (art. 19).
Ponadto w rozporządzeniu PRIIP prawodawca unijny przewidział opcje narodowe dla Państw Członkowskich, których wykorzystanie wymaga stosownych działań legislacyjnych na poziomie krajowym. Przygotowywany projekt ustawy będzie przewidywał implementację do polskiego systemu prawnego jednej z opcji narodowych, zakładającej wymóg uprzedniego przekazania właściwemu organowi przez twórcę PRIIP lub osobę sprzedającą PRIIP dokumentu zawierającego kluczowe informacje, w odniesieniu do PRIIP wprowadzanych do obrotu w Polsce.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Za pomocą przedmiotowego projektu ustawy planuje się wprowadzić do ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. nadzorze nad rynkiem finansowym przepisy realizujące obowiązki nałożone na państwa członkowskie, wynikające z dyspozycji poszczególnych przepisów rozporządzenia PRIIP. Powyższe rozwiązanie jest niezbędne dla realizacji nałożonych na Rzeczpospolitą Polską obowiązków prawnych wynikających z prawa unijnego, a także dla zapewnienia efektywnego działania rynku detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w kraju i na poziomie transgranicznym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji 18 stycznia 2017, 12:56
Rejestr zmian