Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC119
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Konieczność implementacji art. 5 dyrektywy Rady 2008/8/WE z 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 44 z 20.2.2008, str. 11).
2. Konieczność implementacji dyrektywy Rady 2013/61/UE z dnia 17 grudnia 2013 r.  zmieniającej dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do francuskich regionów najbardziej oddalonych, a w szczególności Majotty (Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 5).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Wprowadzenie nowych zasad określania miejsca świadczenia w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami (zawsze państwo członkowskie konsumpcji) i wprowadzenie szczególnej procedury umożliwiającej uproszczony system rozliczania podatku VAT (systemu mini one-stop-shop) z tytułu tych usług.
2. Zmiana w zakresie terytoriów francuskich, które traktuje się jako wyłączone z terytorium Unii Europejskiej na potrzeby podatku VAT.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Cichoń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 czerwca 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.06.2014
do góry