Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD95
Tytuł

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. rozwiązanie problemu wynikającego z zarzutu Najwyższej Izby Kontroli o nierzetelne przyznawanie i rozliczanie przez Ministra Skarbu Państwa dotacji podmiotowej dla Polskiej Agencji Prasowej S.A.,
2. wykonanie zalecenia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli przy uporządkowaniu kategorii kosztów rozliczanych w ramach dotacji podmiotowej dla Polskiej Agencji Prasowej S.A.,
3. w celu realizacji zalecenia pokontrolnego należy zmienić art. I ustawy o Polskiej Agencji Prasowej poprzez zdefiniowanie misji publicznej wykonywanej przez PAP S.A. oraz wskazanie szczegółowych celów, za pomocą których Spółka będzie realizowała misję publiczną,
4. umożliwienie dalszego przekazywania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej S.A., również po udostępnieniu akcji osobom trzecim.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dotychczasowy zapis art. 1 ustawy o PAP nie pozwalał na precyzyjne określenie kosztów ponoszonych na realizację misji oraz ich przypisanie do określonych zadań realizowanych w ramach tego artykułu ustawy.
Proponowane zmiany art. I ustawy o PAP polegają na jednoznacznym określeniu działalności Polskiej Agencji Prasowej S.A. jako spółki wypełniającej misję publiczną - ust. 1 art. I, wskazując ogólne zadania misji publicznej i uszczegółowieniu celów działalności Spółki, w taki sposób aby można było do nich przypisać poszczególne koszty, które będą rozliczane w ramach otrzymywanej przez Spółkę dotacji, a których wykazanie będzie stanowiło podstawę do rozliczania dotacji przez MSP.
Zmiana legislacyjna ograniczy możliwość dowolnej interpretacji zapisów wykonywanej przez Spółkę misji publicznej. Zmiana zapisu art. 4 ustawy zapewni Spółce dofinansowanie zadań wykonywanych w ramach art. 1 ustawy o PAP również po procesie prywatyzacji, tj. udostępnieniu akcji osobom trzecim.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRafał Baniak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 grudnia 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.12.2014
do góry