Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID176
Tytuł

Uchwała Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z art. 6 Konwencji o różnorodności biologicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532), Państwa – Strony Konwencji, zgodnie ze swoimi szczególnymi warunkami i możliwościami opracowuje krajowe strategie, plany lub programy dotyczące ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej bądź dostosowuje w tym celu istniejące strategie, plany lub programy, które odzwierciedlają inter allia działania przewidziane w niniejszej konwencji, właściwe dla danej umawiającej się strony oraz włącza w miarę możliwości i potrzeby ochronę i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej do odpowiednich sektorowych i międzysektorowych planów, programów i polityk.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Obecnie podstawowym instrumentem wdrażania Konwencji o różnorodności biologicznej w Polsce jest „Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Programem działań na lata 2007-2013”, która została zatwierdzona przez Radę Ministrów uchwałą Nr 270/2007 z dnia 26 października 2007 roku.
Na podstawie Decyzji Nr  X/2 COP10 konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej, Strony Konwencji są zobligowane do nowelizacji krajowych strategii ochrony różnorodności biologicznej z uwzględnieniem „Strategicznego Planu Ochrony Bioróżnorodności w latach 2011-2020”, który zaleca, aby Państwa Strony Konwencji przyjęły i wdrożyły w swoich krajowych strategiach 5 celów strategicznych zawierających 20 celów operacyjnych Aichi (Aichi Targets). Cele te określają wizje stanu ochrony bioróżnorodności i funkcji ekosystemów, jakie powinny być osiągnięte do 2020 r.
Ponadto Polska jest zobligowana do realizacji unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej ogłoszonej w komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 3 maja 2011 r. pt. „Nasze ubezpieczenie na życie, nasz kapitał naturalny – Unijna strategia różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.”, który zaleca, aby Państwa Członkowie UE przyjęły i wdrożyły w swoich krajowych strategiach 6 celów i 20 działań.
Ministerstwo Środowiska podjęło prace nad nowelizacją krajowej strategii, która zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) będzie miała nazwę: „Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz projektem planu działań na lata 2014-2020”.
Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej będzie zawierał nie tylko cel nadrzędny, cele strategiczne i operacyjne, ale także uwarunkowania realizacji w kontekście globalnym, unijnym i krajowym, analizę obecnej sytuacji wraz z wizją stanu pożądanego, narzędziami realizacji tej wizji i monitoringiem jej wdrażania.
Plan działań na lata 2014-2020 będzie zawierał wykaz zadań niezbędnych do osiągnięcia założonych w programie  celów wraz z podaniem jednostek odpowiedzialnych za realizację tych zadań, opis zadań oraz wskaźników realizacji zadań
W szczególności ww. dokument będzie obejmował następujące zagadnienia: 
1. rozpoznanie i monitorowanie stanu różnorodności biologicznej,
2. zlikwidowanie przyczyn utraty różnorodności biologicznej i poprawa stanu jej ochrony na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), międzygatunkowym (ochrony gatunków) i ekosystemowym,
3. włączenie różnorodności biologicznej do polityk innych sektorów, w tym zwłaszcza rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej,
4. ograniczenie bezpośredniej presji na różnorodność biologiczną oraz promowanie jej trwałego i zrównoważonego użytkowania,
5. wzmocnienie podstaw naukowych, budowanie potencjału i wzmocnienie świadomości ekologicznej,
6. efektywne zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Zaleski Podsekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 listopada 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.11.2015
do góry