Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD554
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Agencji Wywiadu, określenia jej wzoru oraz zasad nadawania i noszenia​

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Agencji Wywiadu, określenia jej wzoru oraz zasad nadawania i noszenia zostanie wydane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38). Zgodnie z tymi przepisami odznaki honorowe za zasługi w działalności państwowej lub społecznej na rzecz rozwoju określonej dziedziny gospodarki narodowej lub administracji są ustanawiane, w drodze rozporządzenia, przez Radę Ministrów. Organy ustanawiające odznakę ustalają jej wzór oraz zasady i tryb jej nadawania i noszenia.
Konieczność opracowania projektu rozporządzenia wynika z potrzeby ustanowienia Odznaki Honorowej Agencji Wywiadu, która stanowić będzie zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane za zasługi dla ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego państwa. Uprawnionymi do otrzymania odznaki będą:
1) funkcjonariusze i pracownicy Agencji Wywiadu, w przypadku których odznaka będzie przyznawana za szczególne osiągnięcia w służbie lub pracy na rzecz ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego państwa,
2) inne osoby oraz instytucje i przedsiębiorcy, w przypadku których odznaka będzie przyznawana w uznaniu za szczególne działanie na rzecz ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Agencji Wywiadu, określenia jej wzoru oraz zasad nadawania i noszenia określi:
1) podmioty uprawnione do otrzymania Odznaki Honorowej Agencji Wywiadu,
2) wzór tej odznaki (różny w przypadku odznaki nadawanej funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Wywiadu i innym osobom oraz odznaki nadawanej instytucjom i przedsiębiorcom),
3) wzór wpinki otrzymywanej przez osobę wyróżnioną wraz z odznaką,
4) wzory legitymacji stwierdzających nadanie odznaki,
5) wzory wniosków o nadanie odznaki,
6) zasady nadawania i noszenia odznaki.
Projekt przewiduje, że Odznakę Honorową Agencji Wywiadu będzie nadawał Szef Agencji Wywiadu z własnej inicjatywy albo na wniosek ministra kub kierownika urzędu centralnego oraz kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Wywiadu. Odznaka będzie wręczana uroczyście przez Szefa Agencji Wywiadu (lub osobę przez niego upoważnioną) z okazji Narodowego Święta Niepodległości lub z okazji Święta Agencji Wywiadu.
Odznaka będzie noszona na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach, a otrzymywana wraz z nią wpinka w lewej klapie ubioru, przy czym niedopuszczalne będzie jednoczesne noszenie odznaki i wpinki. Odznaka albo wpinka będą noszone przez osoby wyróżnione w szczególności podczas uroczystości państwowych z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezesa Rady Ministrów, podczas uroczystych obchodów świąt narodowych i Święta Agencji Wywiadu, uroczystości wręczania odznak, orderów i odznaczeń, a także innych uroczystości państwowych, stosownie do zaleceń ich organizatora.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKoordynator Służb Specjalnych
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Wąsik Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKoordynator Służb Specjalnych
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry