Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID174
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Okresowa aktualizacja Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku prowadzona jest co 2 lata, lub częściej w przypadku wystąpienia zdarzeń wpływających w sposób istotny na jego realizację (np. istotnych zmian w harmonogramie), co wynika z zapisów samego dokumentu w rozdziale 10. Nadzór nad wdrożeniem, monitorowanie, tryb weryfikacji i aktualizacji Master Planu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dokument stanowić będzie zaktualizowaną wersję dokumentu z roku 2008 przyjętego na mocy Uchwały Rady Ministrów nr 277 z dnia 19 grudnia 2008 roku. Master Plan jest poddawany weryfikacji w tych elementach, które w opinii resortu zdezaktualizowały się lub ich realizacja/wdrożenie stały się nierealne w określonych terminach ze względu na zachodzące zmiany na rynku kolejowym. Projektowane do wprowadzenia zmiany wynikają zatem zarówno z przekształceń zachodzących na rynku kolejowym, jak i z doświadczeń resortu zdobytych w trakcie dotychczasowej realizacji Master Planu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Żałobka Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.02.2015
do góry