Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID172
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo- finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach 2014-2019

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Z uwagi na niewykorzystanie przez samorządy województw w 2013 roku części dostępnych środków Funduszu Kolejowego na zadania w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych, wystąpiła potrzeba dokonania zmiany Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego, w celu umożliwienia wydatkowania ww. środków w kolejnych latach, zgodnie z przepisami art. 11a ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z późn. zm.), które stanowią iż środki Funduszu niewykorzystane przez województwa w danym roku budżetowym mogą być wykorzystane w latach następnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozwiązanie polega na zmianie części C Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Ministrów, celem zwiększenia limitu środków Funduszu Kolejowego przeznaczonego dla samorządów województw. Podstawą do przekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków Funduszu jest Plan finansowy Funduszu Kolejowego, tworzony przez BGK w oparciu o Program. Przedmiotowa zmiana umożliwi więc przekazanie samorządom województw kwot wynikających z przepisów ustawy o Funduszu Kolejowym, tj. 6,25 mln dla każdego województwa powiększonych o środki dostępne w latach poprzednich, na które województwa nie zgłaszały zapotrzebowania.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZbigniew Klepacki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 29 maja 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 05.06.2014
do góry