Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID169
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1.Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. poz. 162) przewiduje ustalenie planowanych wydatków z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój w 2014 r. na kwotę 900.000.000 zł (cz. 83, dział 758, rozdział 75818, poz. 70), a więc na kwotę wyższą niż określona w uchwale Nr 174/2011 z Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego (250.000.000 zł). Plan finansowy programu wieloletniego wymaga zatem uzgodnienia z zapisami obowiązującej ustawy budżetowej.
2. W ocenie organizacji samorządu terytorialnego, reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, interwencji Rządu wymaga problem degradacji dróg lokalnych, wykorzystywanych do prowadzenia prac budowlanych związanych z modernizacją i rozbudową sieci dróg krajowych oraz do przeniesienia ruchu z takich dróg. Środowiska samorządowe postulują uwzględnienie przedmiotowej kwestii przy ocenie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Projektowana uchwała zakłada zwiększenie kwoty wydatków budżetu państwa na realizację programu w 2014 r. z 250 mln zł do 900 mln zł oraz łącznej kwoty wydatków budżetu państwa na ten cel w latach 2012-2015 z 1.950 mln zł do 2.600 mln zł. W wyniku podwyższenia sumy nakładów budżetu państwa na dofinansowanie zadań samorządowych, proporcjonalnemu zwiększeniu ulegną zakładane efekty rzeczowe programu w wymiarze rzeczowym w roku 2014 (z ok. 600 do ok. 2.160 km dróg) oraz łącznie w latach 2012-2015 (z ok. 5.000 do ok. 6.560 km dróg).
2. Projekt przewiduje modyfikację systemu oceny wniosków, polegającą na wprowadzeniu premii punktowej doliczanej do wyniku oceny merytorycznej wniosków dotyczących odcinków dróg zniszczonych lub uszkodzonych wskutek ruchu pojazdów, związanego z budową, przebudową lub remontem dróg krajowych, lub w następstwie przeniesienia ruchu pojazdów z takich dróg. Przedmiotowa zmiana znajdzie zastosowanie w ostatniej edycji rocznej programu wieloletniego, planowanej do realizacji w 2015 r. Proponowane rozwiązanie służyć będzie  ułatwieniu usuwania uszkodzeń będących skutkiem ubocznym intensywnej rozbudowy i modernizacji sieci dróg krajowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Huskowski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 25 marca 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 28.03.2014
do góry