Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD308
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu udzielania przez fundusze emerytalne pożyczek papierów wartościowych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wejście w życie rozporządzenia umożliwi funduszom emerytalnym udzielanie pożyczek papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym na warunkach i w trybie określonym w ww. rozporządzeniu.
Przygotowanie projektu rozporządzenia zapewni efektywność zarządzania funduszami emerytalnymi, ochronę bezpieczeństwa ich lokat i interesu członków funduszy. Uregulowanie omawianego obszaru umożliwi poddanie nadzorowi umów pożyczek papierów wartościowych z aktywów funduszy emerytalnych i zapobiegnie transferom papierów wartościowych, które mogłyby działać na szkodę członków funduszy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym Rada Ministrów może określić:
1) warunki i tryb udzielania przez fundusze pożyczek papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
2) dopuszczalny limit zaangażowania funduszu w udzielanie pożyczek papierów wartościowych,
3) sposób uwzględniania pożyczonych papierów wartościowych przy stosowaniu ograniczeń w działalności lokacyjnej funduszu oraz przy ustalaniu wartości aktywów funduszu.
Konieczne jest przy tym, aby zapewnić bezpieczeństwo aktywów funduszu i ochronę interesów członków funduszu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIzabela Leszczyna Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.06.2015
do góry