Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID166
Tytuł

Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2015-2018

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność przedstawienia dokumentu RM wynika z obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 75 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Minister Finansów opracowuje co roku czteroletnią strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz oddziaływania na państwowy dług publiczny. Dokument ten Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia, a następnie Rada Ministrów przedstawia go Sejmowi wraz z uzasadnieniem projektu ustawy budżetowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Na przedkładany dokument składają się:
- omówienie zmian w zakresie  długu publicznego oraz kosztów obsługi długu Skarbu Państwa,
- omówienie struktury długu SP oraz ryzyka z nią związanego,
- omówienie struktury pozostałego długu sektora finansów publicznych,
- ocena realizacji poprzedniej Strategii,
- przedstawienie uwarunkowań makroekonomicznych: krajowych i międzynarodowych,
- opis celu oraz zadań Strategii,
- omówienie oddziaływania na pozostały dług sektora finansów publicznych,
- prezentacja przewidywanych efektów realizacji Strategii, w tym prognozy zadłużenia i kosztów obsługi długu oraz parametrów ryzyka wraz z analizą wrażliwości na zmiany.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDorota Podedworna - Tarnowska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów zatwierdziła 24 września 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.09.2014
do góry