Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD238
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana zmiana koncentruje się na rozwiązaniu istniejącego w chwili obecnej problemu związanego z nadmiernym obciążeniem przedsiębiorców prowadzących niskoprzychodowe działalności gospodarcze (m.in. związane z działalnością sezonową). W aktualnej sytuacji, często zmuszeni są oni do funkcjonowania w szarej strefie, ponieważ uiszczanie należności publicznoprawnych w pełnej wysokości, czyniłoby ich działalności całkowicie nieopłacalnymi.

Celem ustawy jest dostosowanie wysokości obciążeń finansowych ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy do ich możliwości finansowych.

Intencją wprowadzanej regulacji jest także ograniczenia tzw. „szarej strefy”, rozwój przedsiębiorczości, pobudzenie aktywności zawodowej oraz poprawa przeżywalności przedsiębiorstw.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozwiązanie uzależnia wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od uzyskiwanego przychodu.

Rokrocznie, minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia wysokość minimalnej miesięcznej oraz rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W taki sposób, że dla każdego przedziału przychodów będzie wskazana podstawa wymiaru. Pozwala to na aktualizowanie przedziałów wraz ze zmieniającym się wynagrodzeniem minimalnym.

Projektowane zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mają na celu wyłączenie stosowania dolnego progu od którego rozpoczyna się naliczanie składek na Fundusz Pracy (kwota minimalnego wynagrodzenia)
w stosunku do ubezpieczonych korzystających z projektowanej regulacji. Dotyczy to tylko składek na Fundusz Pracy odprowadzanych przez płatników na własne ubezpieczenie a nie na ubezpieczenie zatrudnionych przez nich osób. Po pierwsze, utrzymanie progu rodziłoby szereg komplikacji dla przedsiębiorców, gdyż w zależności od uzyskiwanego przychodu w jednym miesiącu powstawałby obowiązek opłacenia składek, a w innym nie. Po drugie, stanowiłoby to zachętę dla przedsiębiorców do sztucznego zaniżania przychodu miesięcznego celem uniknięcia zapłaty istotnie wyższych składek. Po trzecie, nieregularne przekraczanie progu powodowałoby trudność z uzyskaniem prawa do zasiłku, ponieważ obecnie wymagane jest opłacanie składek na Fundusz Pracy przez okres co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy.

W efekcie poprawi się rentowność niskoprzychodowych działalności gospodarczych, które obecnie ponoszą nieadekwatne obciążenia parapodatkowe To wpłynie pozytywnie na przeżywalność przedsiębiorstw oraz przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości. Co więcej, wprowadzone rozwiązanie będzie stanowić silną zachętę dla osób funkcjonujących w szarej strefie do zalegalizowania działalności.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJadwiga Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 26.02.2018
Rejestr zmian