Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD238
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana zmiana koncentruje się na rozwiązaniu istniejącego w chwili obecnej problemu związanego z nadmiernym obciążeniem przedsiębiorców prowadzących niskoprzychodowe działalności gospodarcze (m.in. związane z działalnością sezonową). W aktualnej sytuacji, często zmuszeni są oni do funkcjonowania w szarej strefie, ponieważ uiszczanie należności publicznoprawnych w pełnej wysokości, czyniłoby ich działalności całkowicie nieopłacalnymi. 
Celem ustawy jest dostosowanie wysokości obciążeń finansowych ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do ich możliwości finansowych.
Intencją wprowadzanej regulacji jest także ograniczenia tzw. „szarej strefy”, rozwój przedsiębiorczości, pobudzenie aktywności zawodowej oraz poprawa przeżywalności przedsiębiorstw.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozwiązanie uzależnia wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne od uzyskiwanego przychodu. Przesłanki podmiotowe podlegania tej regulacji zostały szczegółowo określone:
- uzyskiwanie przychodu nieprzekraczającego w ciągu roku kalendarzowego 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (w przypadku rozpoczęcia lub zawieszenia działalności gospodarczej w ciągu roku kalendarzowego, limit przychodów ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu);
- niepłacenie w poprzednim roku kalendarzowym zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej;
- niekorzystanie równocześnie z preferencyjnej podstawy wymiaru składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (tzw. mały ZUS);
- prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez min. 60 dni;
- niewykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej w tym samym zakresie na rzecz byłego pracodawcy.

Ponadto osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą będzie mogła korzystać z projektowanego mechanizmu przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Projektowane rozwiązanie w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej ma na celu umożliwienie przekazywania przez KAS na żądanie ZUS informacji o przychodach podatnika w celu sprawnej weryfikacji poprawności ustalania najniższej podstawy wymiaru przez ubezpieczonego.
W efekcie poprawi się rentowność niskoprzychodowych działalności gospodarczych, które obecnie ponoszą nieadekwatne obciążenia parapodatkowe. To wpłynie pozytywnie na przeżywalność przedsiębiorstw oraz przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości. Co więcej, wprowadzone rozwiązanie będzie stanowić silną zachętę dla osób funkcjonujących w szarej strefie do zalegalizowania działalności.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJadwiga Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 17.05.2018
Rejestr zmian