Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRC53
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedmiotowe rozporządzenie określa wykaz instalacje wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w okresie rozliczeniowym 2013-2020 oraz przyznaje każdej z instalacji uprawnienia do emisji na każdy rok okresu rozliczeniowego. Jest wykonaniem decyzji Komisji C(2013) 6648 final z dnia 22 stycznia 2014 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Na podstawie przedmiotowego rozporządzenia możliwe będzie przekazanie uprawnień do emisji dla prowadzących instalacje wytwarzające energię elektryczną objętych system handlu uprawnieniami do emisji w okresie 2013-2020, zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi przez Komisję Europejską na podstawie art. 10c ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE, którymi będą mogli rozliczyć wielkość emisji poprzez umorzenie uprawnień do emisji w liczbie odpowiadającej wielkości emisji ustalonej na podstawie raportu o wielkości emisji z 2013 r., zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Korolec Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 kwietnia 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.04.2014
do góry