Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID160
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347z 20.12.2013, str. 487) określa zasady realizacji instrumentów wsparcia ze środków Unii Europejskiej II filara Wspólnej Polityki Rolnej w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z jego  treścią, państwa członkowskie są zobowiązane do opracowania i uzgodnienia na szczeblu Unii Europejskiej programów rozwoju obszarów wiejskich,  stanowiących podstawę do finansowania zadań realizowanych w okresie budżetowym 2014 – 2020. Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został opracowany zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, i po zaakceptowaniu przez Radę Ministrów, zostanie przedłożony Komisji Europejskiej. Jednocześnie, Rząd RP w dniu 25 kwietnia 2012 r. przyjął „Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa”, a Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest jednym z instrumentów jej realizacji. Ponadto Rada Ministrów w dniu  8 stycznia 2014 r. przyjęła Umowę Partnerstwa, która jest dokumentem określającym kierunki interwencji na lata 2014-2020, a  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 służy realizacji tej Umowy Partnerstwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wychodząc od diagnozy sytuacji obszarów wiejskich i identyfikacji potrzeb, określono zestaw działań, jakie w okresie budżetowym 2014-2020 będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w ramach II filara Wspólnej Polityki Rolnej, wraz ze strukturą budżetu i planem wskaźników monitorowania oraz założeniami odnośnie do oceny. Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zawiera również ustalenia odnośnie do kwestii o charakterze instytucjonalnym i organizacyjnym.
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanych będzie 6 priorytetów Unii Europejskiej w zakresie obszarów wiejskich, które zostały określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, tj:
1. wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich;
2. zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami;
3. wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie;
4. odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem;
5. wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym;
6. wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przewidziana na realizację Programu wynosi  8 598 280 769 euro.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZofia Szalczyk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 15 kwietnia 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 16.04.2014
do góry