Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD148
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Opracowanie projektu wynika z doświadczeń zebranych podczas funkcjonowania obecnego systemu nadzoru, które wskazują na potrzebę wprowadzenia zmian mających na celu uszczelnienie systemu nadzoru, zmniejszenie obciążeń dla rolników i administracji oraz ujednolicenie systemu raportowania jednostek. Ponadto, konieczne jest wykonanie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 392/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do systemu kontroli produkcji ekologicznej (Dz. Urz. UE L 118 z 30.04.2013, str. 5) oraz zrealizowanie zaleceń poaudytowych Biura ds. Żywności i Weterynarii (Food and Veterinary Office) Komisji Europejskiej dla Polski.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ma na celu:
1. wprowadzenie uproszczeń związanych z przekazywaniem przez jednostki certyfikujące Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych danych dotyczących kontrolowanych producentów oraz ujednolicenie systemu raportowania - zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz poprawa jakości systemu nadzoru nad produkcją ekologiczną;
2. doprecyzowanie obowiązków Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie sprawowania kontroli nad producentami ekologicznymi - zmniejszenie obciążeń administracyjnych;
3. wprowadzenie mechanizmu przekazywania przez jednostki certyfikujące informacji o producencie ekologicznym  przechodzącym pod kontrolę innej jednostki - wdrożenie postanowień rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 392/2013;
4. wprowadzenie dla Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno -Spożywczych możliwości wstrzymania naboru nowych zgłoszeń działalności w rolnictwie ekologicznym - poprawa jakości sprawowanego przez Inspekcję nadzoru nad produkcją ekologiczną;
5. wprowadzenie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw rolnictwa do wydania rozporządzenia mającego na celu ustanowienie generalnego pozwolenia na zastosowanie niektórych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej - zmniejszenie obciążeń administracyjnych;
6. wprowadzenie dostępu do danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla Głównego Inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz upoważnionych jednostek certyfikujących - poprawa jakości danych przekazywanych przez jednostki certyfikujące właściwym organom oraz usprawnienie nadzoru nad producentami ekologicznymi;
7. uproszczenie egzaminów na inspektora rolnictwa ekologicznego - zmniejszenie obciążeń administracyjnych;
8. realizacja zaleceń z kontroli Biura ds. Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej - wprowadzenie systemu laboratoriów urzędowych i referencyjnych dla rolnictwa i produkcji ekologicznej;
9. wprowadzenie zmian o charakterze technicznym i porządkującym, w szczególności wprowadzenie do ustawy nazewnictwa zgodnego ze sprostowaniem do rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007  z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 156 z 15.06.2011, str. 12).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZofia Szalczyk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 27 maja 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 28.05.2014
do góry