Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD147
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Brak korelacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (ustawa o PRM) i innych ustaw z zawartą umową ramową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o Współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, która weszła w życie z dniem 28 maja 2013 r.
2. Brak jednolitego programu kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.
3. Brak ewidencji liczby osób, które uzyskały zawód ratownika medycznego.
4. Brak możliwości udzielania przez ratowników medycznych świadczeń zdrowotnych poza systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (system PRM).
5. Utrzymanie jednolitych kryteriów dotyczących bezwzględnego posiadania lądowisk przez szpitalne oddziały ratunkowe z wyłączeniem jednostkowych sytuacji, w których wysokospecjalistyczne szpitale umiejscowione są w ścisłej zabudowie architektonicznej.
6. Brak korelacji zapisów ustawy m.in. z wdrażanym systemem powiadamiania ratunkowego.
7. Brak właściwej organizacji świadczeń zdrowotnych dla dzieci z ciężkimi, mnogimi i wielonarządowymi obrażeniami.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Dostosowanie przepisów ustawy o PRM i innych ustaw do zapisów umowy o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym m.in. w zakresie tworzenia wojewódzkich planów działania systemu PRM, umożliwienia finansowania zadań związanych z umową, rozszerzenia kompetencji osób włączonych w realizację umowy.
2.Uregulowanie zasad kształcenia w zawodzie ratownika medycznego poprzez uwzględnienie decyzji Ministra Edukacji Narodowej zamykającej od roku szkolnego 2013/2014 kształcenie ratowników medycznych w trybie policealnym, wprowadzenie państwowego egzaminu dla ratowników medycznych, wydawanie im prawa wykonywania zawodu.
3.Wprowadzenie rejestru ratowników medycznych. Od 1 lipca 2019 r. wykonywanie zawodu ratownika medycznego będzie możliwe po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz wpisie do rejestru ratowników medycznych.
4. Poszerzenie możliwości wykonywania zawodu ratownika medycznego poza jednostkami systemu PRM poprzez zdefiniowanie na nowo katalogu realizacji zadań zawodowych.
5. Odstąpienie w odniesieniu do szpitalnych oddziałów ratunkowych w zakresie wymogu posiadania lądowiska przyszpitalnego, w przypadkach braku warunków architektoniczno – przestrzennych dla funkcjonowania tego typu obiektów przy szpitalu, który ze względu na posiadane wysokospecjalistyczne oddziały jest niezbędny dla ciągłości realizacji zadań ratownictwa medycznego.
6. Uregulowanie kwalifikacji dyspozytora medycznego i doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych.
7. Uregulowanie minimalnego udziału specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w ogólnej liczbie zespołów.
8. Zaostrzenie przepisów dotyczących wymaganego doświadczenia zawodowego członków podstawowego zespołu ratownictwa medycznego (bez lekarza).
9. Zobowiązanie kierowców ambulansów do nabycia co najmniej uprawnień do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
10. Wprowadzenie wymogu zapewnienia przez dysponenta zespołów ratownictwa medycznego wykonywania całodobowych e-konsultacji.
11. Doprecyzowanie zakresu wprowadzania przez wojewodę podwyższonej gotowości podmiotów leczniczych w sytuacji zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla zdarzeń z większą liczbą poszkodowanych.
12. W celu zabezpieczenia jakości  leczenia pacjentów poniżej 18 r. ż. z obrażeniami wielonarządowymi, do porządku prawnego implementuje się centra urazowe dla dzieci. Będą organizowane na tej samej zasadzie, jak centra urazowe dla dorosłych, tj. jako struktura funkcjonalna, w oparciu o funkcjonujące szpitale, bez konieczności budowy nowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Warczyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 29.07.2015
do góry