Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD340
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o  inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw, zwany dalej „projektem ustawy”, ma na celu umożliwienie sprawnej realizacji polityki rządu na rzecz dywersyfikacji źródeł gazu w Polsce.

System przesyłowy gazu ziemnego w obecnym kształcie przystosowany jest, ze względów historycznych, do odbioru i przesyłania na terenie Polski gazu pozyskiwanego ze złóż krajowych oraz gazu importowanego ze wschodu. Dostawy gazu z importu realizowane są głównie na podstawie długoterminowego kontraktu zawartego z Gazpromem, tzw. kontraktu jamalskiego. Efektem uzależnienia od dominującego dostawcy są ryzyka związane z występowaniem ograniczeń albo przerw w dostawach gazu lub stosowaniem jego nierynkowych cen. Dlatego strategicznym celem rządu jest zapewnienie możliwości dostaw gazu z alternatywnych do rosyjskiego źródeł. W konsekwencji planuje się nie przedłużać kontraktu jamalskiego, co sprawi, że wygaśnie on z końcem 2022 r.

Realizacji powyższej strategii wymaga wykonania szeregu inwestycji, które z jednej strony umożliwią import gazu z nowych kierunków, w tym poprzez światowy rynek LNG, a z drugiej strony zapewnią, że polski system przesyłowy będzie gotowy do przyjęcia i rozprowadzenia gazu po całym kraju.

Za realizację tych inwestycji odpowiedzialny jest operator systemu przesyłowego gazowego OGP GAZ-SYSTEM (dalej: „Gaz-System”) . Najważniejsze zadania obejmują:

a)            realizację wspólnie z duńskim operatorem systemu przesyłowego gazowego (Energinet.dk sov) projektu Baltic Pipe. Połączenie Polski ze złożami gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym za pośrednictwem duńskiego systemu przesyłowego umożliwi dostawy do Polski ok. 10 mld m3 gazu rocznie, co stanowi ok. 60% zapotrzebowania naszego kraju na gaz;

b)           rozbudowę terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu (dalej: „Terminal LNG”), która umożliwi między innymi:

•             zwiększenie przepustowości Terminalu LNG;

•             świadczenie przez Gaz-System usługi bunkrowania statków;

•             przeładunek gazu skroplonego do kontenerów kolejowych.

Dla funkcjonowania powyższych przedsięwzięć niezbędne jest wykonanie szeregu inwestycji towarzyszących w gazociągi i tłocznie, które umożliwią rozprowadzenie gazu po terytorium całego kraju.

Obowiązująca od 2009 r. posłużyła już do realizacji oddanego do użytku w 2016 r. Terminalu im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu jak również części inwestycji mu towarzyszących. Zebrane już doświadczenia pozwalają na dokonanie niezbędnych korekt. Analiza obowiązujących rozwiązań prawnych wykazała, że wiele z nich wymaga poprawy lub weryfikacji pod kątem nowych wyzwań i strategii dalszej dywersyfikacji. W szczególności dotyczy to:

a)            praktyki stosowania ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2017 r. poz. 2302 zwanej dalej „ustawą terminalową”), która wykazała, że właściwe organy różnie interpretują jej poszczególne przepisy. Co więcej, ze względu na nieprecyzyjność uregulowań ustawy, ich interpretacja nierzadko pozostaje w sprzeczności z intencjami ustawodawcy wyrażonymi w uzasadnieniu do pierwotnego projektu ustawy;

b)           konieczności uwzględnienia w ustawie rozwiązań przyjętych w innych inwestycyjnych ustawach specjalnych umożliwiających sprawniejsze realizowanie inwestycji;

c)            zakresu inwestycji objętych ustawą;

d)           konieczności uwzględnienia specyfiki niektórych uwarunkowań dotyczących realizacji projektu Baltic Pipe.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie ustawy przewidziano rozwiązania zapewniające usprawnienie procesu przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych w systemie przesyłowym gazu, w szczególności:

1) doprecyzowano przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne;

2) naprawiono błędy zawarte w ustawie terminalowej, w tym poprzez zastosowanie dobrze funkcjonujących rozwiązań przewidzianych w  innych inwestycyjnych ustawach specjalnych;

3) zweryfikowano listę zadań inwestycyjnych objętych ustawą, poprzez zmianę części już istniejących oraz dodanie nowych;

4) wprowadzono rozwiązania prawne uwzględniające specyfikę projektu Baltic Pipe, dotyczące m.in.:

a) objęcia polską taryfą przesyłową zadania inwestycyjnego realizowanego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) relacji pomiędzy pozwoleniami przewiedzianymi w ustawie terminalowej oraz w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014, z 2015 r. poz. 1642 oraz z 2016 r. poz. 266, 542 i 1250),

c) umożliwienia czasowego zajęcia nieruchomości na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, użytkowaniem, eksploatacją lub rozbiórką placów składowych, obiektów magazynowych, budynków produkcyjnych, montowni oraz wytwórni.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Naimski Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 2 maja 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 16.05.2018
Rejestr zmian