Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD94
Tytuł

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Podstawowym celem projektowanej regulacji jest uproszczenie i usprawnienie zasad zarządzania parkami narodowymi i innymi obszarami chronionymi.  Projekt nowelizacji ustawy przewiduje uregulowanie zadań realizowanych przez dyrektorów parków narodowych, ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem parków narodowych, skuteczniejszą i bardziej efektywną ochronę przyrody poprzez wzmocnienie krajowego systemu obszarów chronionych. Dodatkowym istotnym aspektem nowelizacji jest konieczność uszczegółowienia ogólnych przepisów zawartych w rozporządzeniach Rady UE i Komisji Europejskiej dotyczących Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). Projektowana regulacja dostosujerównież przepisy prawa krajowego do prawa wspólnotowego w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej (art. 52, 52a i 56). Wymienione zagadnienia z zakresu Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) mają na celu uregulowanie najbardziej istotnych kwestii związanych z wykonywaniem i egzekwowaniem przepisów CITES w Polsce (związanych z implementacją zaleceń UE w tym zakresie), przede wszystkim umożliwienie skutecznego zwalczania przestępczości przeciwko przyrodzie, zapewnienie obywatelom  przejrzystości obowiązujących wymogów i ram prawnych działalności z udziałem okazów CITES oraz zapewnienie bardziej efektywnego działania kluczowym organom wdrażającym i egzekwującym przepisy UE dotyczące handlu dziką fauną i florą.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się przekazanie dyrektorom parków narodowych (PN) delegacji ustawowej do wydawania odstępstw od niektórych zakazów w parkach narodowych. Dyrektor PN będzie zobowiązany do przekazania listy wydanych odstępstw od zakazów do MŚ w celu weryfikacji (corocznie). Planuje się również doprecyzowanie obowiązujących zakazów oraz ich rozszerzenie (m.in. loty statków powietrznych, obowiązek posiadania biletu wstępu). W celu uproszczenia procedury zmianie ulegnie m.in. system pobierania opłat za wstęp do parku. Projekt proponuje wprowadzenie ograniczeń w zakresie uprawnień pracowników PN w tym, Służby Parku, mających na celu usprawnienie działania, ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem PN (kwestie dotyczące umundurowania oraz gospodarowania nieruchomościami). Ponadto nowelizacja reguluje kwestie, dotyczące zagadnień związanych z nadaniem dyrektorom PN uprawnień do wydawania  aktów prawa miejscowego. Projekt ustawy przewiduje również przekazanie zarządzania obszarami Natura 2000 w granicach PN w ręce dyrektorów PN, co ułatwi gospodarowanie obszarami, pozwoli uniknąć dublowania się zadaniami z regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska.
Kolejnym istotnym zadaniem jest uszczegółowienie przepisów związanych z wykonywaniem i egzekwowaniem przepisów CITES w Polsce, w tym zapewnienie sprawnego działania organu naukowego CITES w Polsce, uregulowanie kwestii kontroli handlu okazami CITES na rynku wewnętrznym,ujednolicenie procedur związanych z rejestracją niektórych żywych zwierząt CITES i zwiększenie jej efektywności. Rozwiązania szczegółowe dotyczą również uporządkowania przepisów karnych, tj.: zwiększenie przejrzystości dot. czynów zabronionych i dozwolonych oraz zapewnienie kar, bardziej współmiernych do stopnia naruszenia przepisów. Zakłada się również uszczegółowienie przepisów w zakresie znakowania okazów, kwestii prowadzenia zakładów zajmujących się produkcją kawioru, umożliwienie (zgodnie z treścią Konwencji) prowadzenia rejestrówupraw i hodowli gatunków CITES z zał. I, stworzenie ram dla funkcjonowania ośrodków dla zwierząt CITES, uregulowanie kontroli warunków przetrzymywania zwierząt oraz potwierdzania pochodzenia zwierząt z hodowli.
Dodatkowo wprowadzone zostaną przepisy dostosowujące przepisy prawa krajowego do prawa wspólnotowego w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej (art. 52, 52a i 56).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Zaleski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Stan zaawansowania prac nad projektem założeń pozwala stwierdzić, że nie będzie możliwe przekazanie do Sejmu przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy, w obecnej kadencji Parlamentu.

Opcje strony

Data modyfikacji : 08.10.2014
do góry