Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC115
Tytuł

Projekt ustawy o leczeniu niepłodności

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ochrona zdrowia rozrodczego i stworzenie warunków dla stosowania metod leczenia niepłodności w sposób chroniący prawa osób dotkniętych niepłodnością oraz dzieci urodzonych w wyniku stosowania procedur medycznie wspomaganej prokreacji. Projekt dostosowuje też polskie prawodawstwo do: (1) dyrektywy 2004/23/WE PE i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich; (2) dyrektywy KE 2006/17/WE z dnia 8 lutego 2006 r. wprowadzającej w życie dyrektywę 2004/23/WE PE i Rady w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich; (3) dyrektywy KE 2006/86/WE z dnia 24 października 2006 r. wykonująca dyrektywę 2004/23/WE PE i Rady w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich; (4) dyrektywy KE 2012/39/UE z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniająca dyrektywę 2006/17/WE w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących badania tkanek i komórek ludzkich w zakresie komórek rozrodczych i zarodków; i in. zmiany.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ustawa będzie określać:
1) warunki funkcjonowania oraz zadania Centrów Leczenia Niepłodności,
2) działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia rozrodczego,
3) zasady stosowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji w szczególności w zakresie dawstwa, pobierania, przetwarzania, testowania, przechowywania i dystrybucji komórek rozrodczych oraz zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji;
4) zasady funkcjonowania ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji, banków komórek rozrodczych i zarodków;
5) zasady nadzoru nad medycznie wspomaganą prokreacją.
Ponadto ustawa tworzy rejestr ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji, banków komórek rozrodczych i zarodków i rejestr medycznie wspomaganej prokreacji w celu identyfikacji dawców i biorców komórek rozrodczych i zarodków oraz w celu monitorowania procesu medycznie wspomaganej prokreacji. Ustawa powołuje także Radę do Spraw Leczenia Niepłodności, jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIgor Radziewicz-Winnicki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 marca 2015 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.03.2015
do góry