Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD146
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o języku polskim
NOWY TYTUŁ: projekt ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem zmian zaproponowanych przez MNiSW jest zwiększenie dostępności egzaminu dla osób zainteresowanych oraz zmiana procedury uzyskiwania certyfikatów. Zostanie to  osiągnięte poprzez decentralizację systemu egzaminowania z języka polskiego jako obcego z zachowaniem nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów oraz zapewnieniem wysokich standardów egzaminacyjnych. Obecny system nie jest w stanie odpowiedzieć na zwiększające się zainteresowanie polską kulturą i językiem ze strony obcokrajowców. Wynika to m. in. z ograniczonej liczby lokalizacji, w których odbywają się egzaminy, niewystarczającej liczby osób posiadających uprawnienia do przeprowadzania egzaminów. Wysokie są też koszty obsługi systemu, generowane przez osobisty udział członków Państwowej Komisji we wszystkich sesjach egzaminacyjnych. Egzaminy są organizowane od 2004 r. Początkowo do egzaminów przystępowało średnio ok. 500 osób rocznie. Od 2012 r. (nowelizacja ustawy o obywatelstwie polskim) liczba ta wzrasta - 1113 osoby, w 2013 r. – 2073 osoby.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozwiązania proponowane w projekcie dotyczą:
1. ustanowienia sieci podmiotów uprawnionych do przeprowadzania egzaminów poprzez nadanie uprawnień nowym podmiotom, które spełnią warunki ustawowe, m. in. uczelniom krajowym i zagranicznym, szkołom językowym, szkołom i  instytutom polskim za granicą, po spełnieniu określonych warunków; zapewnienie zdającym możliwości przystąpienia do egzaminów w różnych ośrodkach w kraju i za granicą,
2. wprowadzenia 9, zamiast dotychczasowych 3 (B1, B2, C2), poziomów certyfikacji  z języka polskiego (6 poziomów dla dorosłych i trzech poziomów A1, A2, B1 w wersji „junior”),
3. przeniesienia finansowania organizacji egzaminów (m.in. przygotowanie testów, zatrudnienie egzaminatorów) na podmioty uprawnione, które od przystępujących do egzaminów będą pobierać opłaty za organizację egzaminów,
4. upowszechniania znajomości i nauczania języka polskiego, za pośrednictwem działalności podmiotów uprawnionych (wymogiem uzyskania uprawnień do egzaminowania jest prowadzenie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego),
5. nowego podziału ról w systemie:
a. minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego będzie przyznawać uprawnienia do przeprowadzania egzaminów, w tym do powoływania komisji egzaminacyjnych, podmiotom spełniającym warunki określone w ustawie, po zasięgnięciu opinii Komisji; poprzez rozporządzenia (wydawane wspólnie z MEN) określi standardy;
b. Komisja do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, będzie koordynować funkcjonowanie systemu w celu zapewnienia jakości egzaminów, w szczególności poprzez:
1) standaryzację zestawów egzaminacyjnych (zleca ich opracowanie i udostępnia podmiotom uprawnionym),
2) wyłanianie licencjonowanych egzaminatorów (w pracach komisji egzaminacyjnych obowiązkowy udział co najmniej jednego, z listy Komisji, który pełni funkcję przewodniczącego komisji egzaminacyjnej i czuwa nad prawidłowością przebiegu egzaminu),
3) zlecanie wizytacji egzaminów (weryfikacja prowadzenia egzaminów wg kryteriów określonych w rozporządzeniach),
4) wydawanie certyfikatów na podstawie wyników prac komisji egzaminacyjnych;
c. podmioty uprawnione – informowanie, rejestracja kandydatów, organizacja i przeprowadzanie egzaminów, w tym powoływanie komisji egzaminacyjnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMNiSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektudr hab. Daria Lipińska-Nałęcz Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMNiSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 marca 2015 r. z autopoprawkami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.03.2015
do góry