Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID158
Tytuł

Krajowy Program Reform na rzecz realizacji  strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2014/2015

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja unijnej strategii „Europa 2020” zakłada coroczną aktualizację Krajowych Programów Reform (KPR), wdrażających tę strategię na poziomie państw członkowskich UE. Aktualizacji dokonuje się w rytmie tzw. Semestru Europejskiego, zgodnie z którym państwo członkowskie powinno w kwietniu każdego roku przekazać równocześnie aktualizacje KPR i Programu Stabilności lub Konwergencji.

 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” został przyjęty przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2011 r., a  Aktualizacja KPR 2012/2013 i Aktualizacja KPR 2013/2014 odpowiednio – 25 kwietnia 2012 r. i 30 kwietnia 2013 r. KPR pokazuje jak Polska, w perspektywie do roku 2020, zrealizuje krajowe zobowiązania podjęte w zakresie pięciu wiodących celów strategii „Europa 2020”. Zasadnicza część Aktualizacji KPR 2014/2015 polegać będzie na weryfikacji listy działań przewidzianych do realizacji we wcześniejszych wersjach dokumentu wraz ze wskazaniem etapów, które zostaną zrealizowane w latach 2014-2015. Jednocześnie Aktualizacja KPR 2014/2015 zawierać będzie informacje nt. postępów w realizacji zaleceń skierowanych dla Polski przez Radę UE 9 lipca 2013 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuGrażyna Henclewska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 22 kwietnia 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 22.04.2014
do góry