Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD303
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Na mocy art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 645), w urzędzie m.st. Warszawy: burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy, zastępca burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostali członkowie zarządu dzielnicy m.st. Warszawy zatrudniani są na podstawie wyboru. Dotychczas wymienieni pracownicy zatrudniani byli na podstawie umowy o pracę.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Konieczne jest dostosowanie poziomu wynagrodzenia ww. pracowników do treści upoważnienia ustawowego. Aktualnie  pracownicy zatrudnieni na ww. stanowiskach w dzielnicach m.st. Warszawy umiejscowieni są w grupie stanowisk pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a więc został dla nich określony jedynie  minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (załącznik nr 3 do rozporządzenia IV tabela część D). W I tabeli, w której określone jest wynagrodzenie zasadnicze i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, dodaje się część B, w której określa się wynagrodzenie zasadnicze i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru w dzielnicach m.st. Warszawy, tj.: burmistrza dzielnicy, zastępcy burmistrza dzielnicy i pozostałych członków zarządu dzielnicy. Kolejna zmiana dotyczy dodatku za wysługę lat i przewiduje rezygnację z dotychczasowego sposobu wliczania okresów pracy dla celów ustalenia wysokości tego dodatku, z podziałem na okresy podstawowego i dodatkowego zatrudnienia (uchylenie w § 7 ust. 3) oraz dodanie w § 7 ust. 2a, zgodnie z którym w razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów. Stosowanie uchylanego przepisu w praktyce nasuwa wątpliwości ze strony pracodawców, jak i pracowników. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów, jak i przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie zawierają definicji pojęcia „dodatkowe” i „podstawowe” zatrudnienie. Takie zróżnicowanie sposobu ustalania okresów pracy nie występuje w przepisach § 8 rozporządzenia Rady Ministrów, określających uprawnienie pracownika samorządowego do nagrody jubileuszowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRadosław Mleczko Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 lipca 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.07.2014
do góry