Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID157
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia "Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020"

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedmiotowy dokument wynika ze Strategii Rozwoju Kraju 2020, cel I.3. pn. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela, priorytet rozwojowy I.3.3 Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela  „Strategii Sprawne Państwo 2020”, Cel 7: Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. PRiOL stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w celu szczegółowym 7.4.3. Opracowanie Programów Ratownictwa i Ochrony Ludności.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zaproponowane rozwiązania służyć będą wszechstronnemu wsparciu i rozwojowi potencjału bezpieczeństwa narodowego, w ramach którego funkcjonuje podsystem wykonawczy, tj. potencjał ochronny - tworzony m.in. przez służby i organizacje realizujące zadania ratownictwa i ochrony ludności oraz podmioty systemu zarządzania kryzysowego. Ponadto, sfera ta wpisuje się w zakres przyjęty dla działań w obszarze planowania cywilnego, zarówno w wymiarze narodowym, jak i ponadnarodowym. Realizacja Programu nie będzie wymagać tworzenia nowych procedur, ani relacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami koordynującymi, realizującymi oraz współdziałającymi. Wykorzystane zostaną istniejące zależności administracyjne, tj. mechanizmy nadzoru, podległości oraz współpracy. Projektowany Program zakłada m.in.:
1) przygotowanie ogólnych ram prawnych regulujących działalność instytucji i służb publicznych oraz organizacji społecznych zaangażowanych w realizację zadań w sferze ratownictwa i ochrony ludności;
2) wdrożenie rozwiązań określonych ustawą o systemie powiadamiania ratunkowego po jej uchwaleniu przez Sejm i Senat RP, co pozwoli na ustanowienie kompletnego mechanizmu współdziałania pomiędzy służbami ratowniczymi a systemem powiadamiania ratunkowego;
3) wdrożenie rozwiązań organizacyjnych, procedur administracyjnych oraz mechanizmów finansowych zapewniających sprawne funkcjonowanie ratownictwa i ochrony ludności.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014 - 2017
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Rakoczy Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 29 kwietnia 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.04.2014
do góry