Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUA39
Tytuł

Projekt ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Podstawowym celem projektowanej  regulacji  jest wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu obecnego modelu rejestracji stanu cywilnego. Zakłada się, że od dnia wejścia w życie nowej ustawy (tj.  1 stycznia 2015 r.)  nastąpi zmiana sposobu  rejestracji stanu cywilnego, z  papierowej na  ewidencjonowanie zdarzeń w formie aktów stanu cywilnego wyłącznie w systemie teleinformatycznym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wdrożony zostanie system teleinformatyczny, tzw. baza usług stanu cywilnego, umiejscowiony centralnie, złożony z danych z urzędów stanu cywilnego. Administratorem danych zgromadzonych w bazie usług stanu cywilnego będzie minister właściwy do spraw wewnętrznych, zaś administratorami lokalnych baz będą kierownicy poszczególnych urzędów stanu cywilnego. Funkcjonowanie bazy usług stanu cywilnego umożliwi kierownikom urzędów stanu cywilnego - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy - dostęp do wszystkich elektronicznych aktów stanu cywilnego zgromadzonych w tym systemie teleinformatycznym, co z kolei zwolni osoby, dla których istnieją polskie akty stanu cywilnego, od przedkładania w urzędach stanu cywilnego tych dokumentów. Zaletą  bazy usług stanu cywilnego, będzie  też stworzenie możliwości uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju, niezależnie od tego, gdzie jest przechowywany. Projekt  przewiduje  także odmiejscowienie innych czynności wykonywanych w urzędach stanu cywilnego, np. przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa oraz liberalizację zasad zawierania małżeństw poza urzędem stanu cywilnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuRCL
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Szubiela Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 lipca 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.07.2014
do góry