Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD302
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Opracowanie projektu wynika z konieczności dostosowania przepisów obowiązującego rozporządzenia do nowych przepisów Unii Europejskiej regulujących udzielanie pomocy de minimis, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Jednocześnie, uwzględniając decyzję Rady 2010/10/WE z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., pomoc krajowa na zakup użytków rolnych, w tym w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, na dotychczasowych zasadach może być udzielana tylko do końca 2013 r. Natomiast od  dnia 1 stycznia 2014 r. zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001, pomoc nie będzie mogła być przyznawana na zakup gruntów poza gruntami przeznaczonymi na cele budowlane, w cenie przekraczającej 10% wydatków kwalifikowanych inwestycji,  przy czym zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej  pomoc udzielana na podstawie ww. przepisów nie może dotyczyć wyłącznie zakupu ziemi, lecz może być stosowana w przypadku inwestycji obejmującej równocześnie maszyny i urządzenia rolnicze lub inne niż użytki rolne nieruchomości. W celu umożliwienia kontynuowania udzielania pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów przeznaczonych wyłącznie na zakup użytków rolnych proponuje się stworzenie możliwości prawnych udzielania tej pomocy w formule pomocy de minimis w rolnictwie. W związku z tym, mając na uwadze potrzebę zwiększenia skali przetwórstwa produktów rolnych i poprawę konkurencyjności tego sektora na wspólnym rynku oraz dostępność środków w roku bieżącym na dopłaty do oprocentowania kredytów, proponuje się przywrócenie możliwości udzielania kredytów z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych przez inne niż spółdzielnie oraz grupy producentów rolnych podmioty.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ma na celu:
- wprowadzenie możliwości udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych wyłącznie na zakup użytków rolnych w formule  pomocy de minimis;
- przywrócenie możliwości udzielania kredytów preferencyjnych na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych również innym poza spółdzielniami i grupami producentów rolnych podmiotom,
- dostosowanie przepisów obowiązującego rozporządzenia do przepisów nowych rozporządzeń dotyczących pomocy de minimis zastępujących  rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis oraz do rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001, zgodnie z którymi  pomoc na zakup użytków rolnych poza formułą de miminis  nie będzie mogła być przyznawana na zakup gruntów poza gruntami przeznaczonymi na cele budowlane, w cenie przekraczającej 10% wydatków kwalifikowanych inwestycji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Plocke Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 4 kwietnia 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.04.2014
do góry