BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r11842741,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-zas.html
2020-10-29, 02:46
Numer projektuRD517
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozporządzenie wydawane jest w celu dostosowania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. poz. 134, z późn. zm.) do zmian wynikających z innych przepisów.
Proponowane zmiany związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej (Dz. U. poz. 1010), która przewiduje przejęcie zadań związanych z odbywaniem kary w Systemie Dozoru Elektronicznego przez Służbę Więzienną.
Zadania Służby Więziennej związane z odbywaniem kary w Systemie Dozoru Elektronicznego polegające m.in. na zakładaniu skazanym rejestratorów przenośnych i monitorowaniu od dnia 1 października 2018 r. będzie realizować Służba Więzienna za pośrednictwem pionu ochrony w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, ośrodkach szkolenia i ośrodkach doskonalenia kadr Służby Więziennej oraz w aresztach śledczych i zakładach karnych. W związku z tym zachodzi konieczność objęcia przepisami rozporządzenia Rady Ministrów odrębnej grupy stanowisk w pionie ochrony.
W konsekwencji projektowane rozporządzenie rozszerza tabelę stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników Służby Więziennej o odrębną kategorię - stanowiska ochronne.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W związku z powyższym konieczna jest zmiana w załączniku do rozporządzenia w celu określenia w tabeli stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników Służby Więziennej nowej kategorii – stanowisk ochronnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPatryk Jaki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 października 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.10.2019
Rejestr zmian