Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUB26
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba nowelizacji tego aktu prawnego wynika w głównej mierze z opublikowanego w dniu 11 lipca 2013 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt K 30/12, zgodnie z którym przepis upoważnienia ustawowego dotyczący określenia opłat za czynności „związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego” traci moc z upływem 12 miesięcy od dnia publikacji wyroku. Ponadto niedostateczne warunki prawne i organizacyjne dla efektywnego i nowoczesnego zaspokajania potrzeb państwa, w tym jego obywateli, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie dostępu do wiarygodnych, zharmonizowanych i aktualnych georeferencyjnych zbiorów danych, dotyczących obiektów i zjawisk, ich lokalizacji oraz zasięgów praw do nieruchomości, z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych opartych na e-usługach i zgodnych z zasadami interoperacyjności.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Doprowadzenie do zgodności z Konstytucją przez wprowadzenie regulacji dotyczących udostępniania zbiorów danych lub innych materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – w szczególności nowych zasad dotyczących opłat pobieranych w związku z udostępnianiem tych zbiorów danych lub innych materiałów; uspójnienie przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne; doprecyzowanie kompetencji organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej; uregulowanie w sposób dostosowany do aktualnych uwarunkowań prawnych i technologicznych zasad wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wzajemnych relacji między organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej a podmiotami, wykonującymi te prace; doprecyzowanie zasad prowadzenia katastru nieruchomości i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu; regulacje dotyczące odpowiedzialności zawodowej w dziedzinie geodezji i kartografii.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuRCL
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Huskowski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 29 kwietnia 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.04.2014
do góry