Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRB2
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Propozycja zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 459 i 549) wynika z konieczności implementacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2013 r., sygn. akt P 44/10. Trybunał Konstytucyjny w ww. wyroku orzekł, iż § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 33, poz. 177), w zakresie, w jakim odnosi się do dopłaty do wypoczynku, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP, co oznacza, że norma wynikająca z tego przepisu, w zakresie, w jakim dotyczy dopłaty do wypoczynku, utraciła moc z dniem wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tj. 10 maja 2013 r. Z powyższego wyroku wynika, że przepis § 10 rozporządzenia nie powinien był mieć zastosowania do funkcjonariuszy celnych, którzy do dnia wejścia w życie rozporządzenia z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin (tj. w terminie 1 stycznia – 19 marca 2010 r.) nabyli prawo do urlopu wypoczynkowego i złożyli w tym terminie wniosek o wypłatę dopłaty do wypoczynku. Do wniosków tych należało stosować przepisy obowiązującego wówczas rozporządzenia z 2000 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia rozstrzyga w przedmiocie wniosków o dopłatę do wypoczynku złożonych przez funkcjonariuszy w okresie 1 stycznia - 19 marca 2010 r. włącznie z określeniem mechanizmu wypłaty wyrównania dopłat do wypoczynku.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Kapica Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 września 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.09.2015
do góry