Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD92
Tytuł

Założenia do projektu ustawy o monitoringu wizyjnym

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt został opracowany w związku z koniecznością  kompleksowego uregulowania kwestii dotychczas nie unormowanych w polskim systemie prawnym dotyczących  zasad instalowania i eksploatacji systemów monitoringu wizyjnego przez podmioty i instytucje państwowe oraz podmioty prywatne, w tym osoby fizyczne. Oczekuje się pozytywnego wpływu projektowanej regulacji na oczekiwania związane z podnoszoną potrzebą ustawowego zagwarantowania przestrzegania praw i wolności obywatelskich w kontekście powszechnego wykorzystywania monitoringu wizyjnego na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ma na celu uregulowanie kwestii dotyczących m.in.: praw osób, które znajdują się w przestrzeni objętej monitoringiem, zasad postępowania przy instalowaniu i eksploatacji systemów monitoringu, zasad kontroli dla systemów monitoringu, w których dochodzi do przetwarzania danych, procedur udostępniania i wglądu do danych uprawnionym podmiotom, adekwatnego stosowania przepisów karnych. Projekt wprowadza zasadę celowości i proporcjonalności stosowania systemów monitoringu. Zakłada się, że projektowana regulacja uporządkuje w sposób kompleksowy kwestie związane ze stosowaniem monitoringu jako narzędzia istotnego dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego z jednoczesnym zagwarantowaniem praw i wolności obywatelskich oraz wpłynie na zwiększenie skuteczności działania służb i podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, w szczególności w aspekcie realizowanych działań prewencyjnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Stachańczyk Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.01.2014
do góry