BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1176,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-zalecen-ujednolicenia-terminow-wejscia-.html
2020-09-18, 08:39
Numer projektuID155
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt przeciwdziała negatywnym konsekwencjom organizacyjnym i finansowym dla przedsiębiorców jakie powodują częste zmiany przepisów prawa mających wpływ na podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej. Proponowane rozwiązania zmierzają do zwiększenia stabilizacji otoczenia prawnego dla przedsiębiorców. Ograniczenie częstotliwości zmian w przepisach prawa umożliwi przedsiębiorcom skuteczne i racjonalne planowanie działalności, skrócenie czasu poświęconego na analizę i dostosowanie się do nowych przepisów, a tym samym obniży koszty wykonywania działalności gospodarczej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się przyjęcie zasady „dwóch terminów” w formie uchwały Rady Ministrów, zgodnie z którą tylko dwa razy w roku kalendarzowym mogą wchodzić w życie przepisy projektowane przez Radę Ministrów, określające warunki wykonywania działalności gospodarczej. Ze względu na organizację rządowych prac legislacyjnych, dynamikę procesów gospodarczych i uwarunkowania społeczno - ekonomiczne projektodawca proponuje dwa terminy: 1 stycznia i 1 czerwca. Dodatkowo, organy wnioskujące, powinny prowadzić prace legislacyjne w taki sposób aby ustawa albo rozporządzenie podlegające zasadzie „dwóch terminów” mogły zostać ogłoszone nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie tego aktu normatywnego. Uchwała ogranicza zastosowanie zasady „dwóch terminów” do aktów normatywnych, których inicjatorem jest Rada Ministrów. Należy jednak podkreślić, że uchwała Rady Ministrów stanowiłaby standard tworzenia prawa, który stałby się przykładem dla innych projektodawców. Upowszechnienie zasady w rządowej praktyce legislacyjnej miałoby największe oddziaływanie ponieważ większość przepisów objętych projektowaną zasadą powstaje z inicjatywy Rady Ministrów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Haładyj Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 18 lutego 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 19.02.2014
Rejestr zmian