Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID154
Tytuł

Aktualizacja „Programu działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce” 

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Aktualizacja Programu stanowi realizację jednego z celów głównych – „Rozwinięcie i wdrożenie krajowego programu dotyczącego sektora kosmicznego” poprzez uszczegółowienie i rozwinięcie obszarów priorytetowych i kierunków interwencji w postaci Krajowego planu rozwoju sektora kosmicznego, będącego załącznikiem nr 1 do aktualizowanego Programu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Aktualizacja Programu poprzez włączenie do niego załącznika pn.: Krajowy plan rozwoju sektora kosmicznego,  ma na celu przedstawienie sposobów wdrożenia ww. Programu w latach 2014-2020 z perspektywą realizacji w dłuższym okresie czasu ze względu na zobowiązania programowe UE, ESA i EUMETSAT. Uwzględnia on kompleksowe działania na rzecz polskiego sektora kosmicznego, w tym m.in.:
- współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną,
- współpracę z Unią Europejską w zakresie rozwijania polityki kosmicznej (space policy),
- budowę infrastruktury i kompetencji krajowego sektora kosmicznego,
- rozwój aktywności krajowej i międzynarodowej podmiotów działających na rzecz budowy polskiego sektora kosmicznego.
Aby ukierunkować wszystkie działania opisane w Programie działań, Plan określa główne obszary/zadania celowe wynikające z określonych w Programie priorytetów, metody/sposoby ich realizacji, instytucje zaangażowane w ich wdrożenie oraz źródła finansowania. Plan jest aktualizacją Programu działań, który określa ramy finansowania. Zapisy te nie ulegają zmianom, a finansowanie podejmowanych działań będzie zgodne z budżetami poszczególnych dysponentów części budżetowych, zapisami Stanowisk Rządu oraz procedurami Programów Operacyjnych. Podane w Planie źródła finansowania, są potencjalnymi źródłami dostępnymi dla poszczególnych działań.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuGrażyna Henclewska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry