Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC114
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE z dnia 22 października 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w  sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę Komisji 2007/14/WE ustanawiającą szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przewidywane regulacje będą w szczególności odnosić się do:
1) zmiany definicji „emitenta”,
2) zmiany definicji „państwa macierzystego” oraz procedury wyboru przez emitenta tego państwa i zawiadamiania o tym wyborze,
3) przedłużenia terminu na publikację przez emitenta półrocznego sprawozdania finansowego do 3 miesięcy po zakończeniu okresu objętego sprawozdaniem,
4) obowiązku publikowania okresowych informacji finansowych przez emitenta zasadniczo w formie rocznych sprawozdań finansowych i półrocznych sprawozdań finansowych,
5) obowiązku emitenta prowadzącego działalność w przemyśle wydobywczym lub w przemyśle pozyskiwania drewna z lasów pierwotnych corocznego ujawniania płatności dokonywanych na rzecz administracji rządowej,
6) zawiadamiania o znacznych pakietach praw głosu,
7) nakładania kar i stosowania środków administracyjnych za naruszenia przepisów wynikających z dyrektywy 2004/109/WE.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIzabela Leszczyna Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 września 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 01.10.2015
do góry