Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC113
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem przedmiotowego projektu ustawy jest dostosowanie przepisów regulujących funkcjonowanie banków spółdzielczych i zrzeszających do wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. UE. L  176 z 27.6.2013, str. 338) – dyrektywa CRD IV oraz dostosowanie prawa polskiego do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. UE. L 176 z 27.6.2013, str. 1) – rozporządzenie CRR.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istota projektu:
- wprowadzenie zmian, które pozwolą bankom spółdzielczym nadal zaliczać fundusz udziałowy do funduszy własnych (CET I),
- umożliwienie bankom spółdzielczym i zrzeszającym powołania systemu ochrony instytucjonalnej lub tzw. zrzeszenia zintegrowanego w celu zwiększenia bezpieczeństwa tych podmiotów oraz dostosowania zrzeszeń do nowych norm płynnościowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDorota Podedworna-Tarnowska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 stycznia 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 28.01.2015
do góry