Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD145
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dokonanie zmian w ustawie o systemie oświaty umożliwi ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, jak również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zlecania opracowywania podręczników lub ich części.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje możliwość zlecania opracowania podręcznika przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jak również ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz  wprowadza mechanizm dopuszczania do użytku szkolnego tych podręczników z mocy prawa. Ich jakość, w szczególności poprawność merytoryczna, dydaktyczna i wychowawcza, będzie weryfikowana na etapie ich przygotowywania i odbioru.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJoanna Berdzik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 21 stycznia 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 22.01.2014
do góry