Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD296
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wprowadzenie zmiany art. 196 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, która wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014 r., zmieniło zakres upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia, co w konsekwencji oznacza konieczność przygotowania nowego rozporządzenia w tym zakresie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt niniejszego rozporządzenia realizuje nowy zakres upoważnienia ustawowego oraz powiela dotychczas obowiązujące i niesprzeczne ze stanem prawnym na dzień 1 lutego 2014 r. rozwiązania z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 90, poz. 520, z późn. zm.). Zmiana art. 196 ustawyz dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych polegała na dodaniu w pkt 1 konieczności określenia szczegółowych warunków, którym powinna odpowiadać informacja, o której mowa w art. 191 ust. 1. W informacji przesyłanej każdemu członkowi OFE, nie rzadziej niż co 12 miesięcy lub na każde żądanie członka OFE, o środkach znajdujących się na jego rachunku, terminach dokonywanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu ich na jednostki rozrachunkowe, obowiązkowo zamieszczane będą informacje o zasadach i celu inwestycyjnym danego OFE wraz ze wskaźnikami, do których porównywane będą osiągane przez fundusz stopy zwrotu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Bucior Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 23 stycznia 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 28.01.2014
do góry