Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD144
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba poprawy funkcjonowania instytucji wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, poprzez zwiększenie przejrzystości regulacji w tym zakresie, oraz wzmocnienia ochrony interesów akcjonariuszy mniejszościowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zakłada w szczególności:
1) wprowadzenie nowej konstrukcji wezwań, poprzez ich podział na wezwania dobrowolne i obowiązkowe,
2) upoważnienie ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do wydania rozporządzenia, o charakterze obligatoryjnym, w którym określiłby m. in. dopuszczalne rodzaje zabezpieczenia wezwania,
3) wprowadzenie precyzyjnych zasad odpowiedzialności za zapłatę ceny akcji proponowanej w wezwaniu, w przypadku wezwania ogłoszonego wspólnie przez podmioty będące stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie, albo przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej,
4) wprowadzenie regulacji, które przy ustalaniu ceny oferowanej w wezwaniu uwzględniałyby transakcje pośredniego nabycia akcji spółki publicznej,
5) zmianę przepisów odnoszących się do kwestii dematerializacji akcji, poprzez ujednolicenie progu większości, jaka wymagana jest do przeprowadzenia zarówno uchwały o dematerializacji akcji, jak i do wystąpienia przez akcjonariusza większościowego z żądaniem przymusowego wykupu akcji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIzabela Leszczyna Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.06.2015
do góry