Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD141
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw  

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane zmiany wynikają z potrzeby dalszego usprawnienia organizacji pracy sądów, w tym w zakresie informatyzacji postępowań sądowych oraz wdrożenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2013 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiany usprawniające organizację pracy sądów polegają na:
1. kompleksowym uregulowaniu zagadnień ustrojowych w ustawie, przez upoważnienie Ministra Sprawiedliwości do określenia właściwości sądów powszechnych w sprawach z zakresu prawa prasowego, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz ksiąg wieczystych;
2. usprawnieniu zarządzania sądami m. in. poprzez wprowadzenie nowych przepisów dotyczących dyrektora sądu, rezygnacji z zakazu przeprowadzania przez sędziego wizytatora dwóch kolejnych wizytacji tego samego wydziału;
3. ograniczeniu czasowym (5 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat) delegowania sędziego do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz zmianie zasad delegowania sędziów do sądu wyższego rzędu – przyznaniu prezesowi sądu okręgowego kompetencji do delegowania sędziego sądu rejonowego do sądu okręgowego, a prezesowi sądu apelacyjnego  - do delegowania sędziego sądu okręgowego do sądu apelacyjnego z jednoczesnym wydłużeniem okresu delegowania z 14 do 30 dni, zmianach w zakresie zasad delegowania sędziów do wykonywania obowiązków sędziego w innym sądzie;
4. ograniczenia czasu delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości, lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, przedstawicieli innych niż sędziowie grup zawodowych, związanych z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości (referendarzy, asystentów sędziów, prokuratorów, pracowników sądów i prokuratury, kuratorów, funkcjonariuszy Służby Więziennej). Maksymalny czas delegowania będzie wynosić pięć lat, z możliwością przedłużenia tego czasu na maksymalnie kolejnych pięć lat;
5. określeniu zasad przyznawania świadczeń z tytułu delegowania do innej miejscowości niż miejscowość, w której znajduje się miejsce służbowe sędziego w przypadku jednoczesnego delegowania sędziów małżonków;
6. przyznaniu świadczeń sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków w międzynarodowej sędziowskiej organizacji pozarządowej;
7. wprowadzeniu odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji w oświadczeniu majątkowym oraz zmiana przepisów dotyczących przedawnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
8. wprowadzeniu zasady wypłaty nagrody jubileuszowej w przypadku przechodzenia w stan spoczynku, jeśli sędziemu brakuje 12 miesięcy do jej otrzymania;
9. doprecyzowaniu rodzajów dokumentów składanych przez kandydatów na ławników;
10. określeniu zadań (kompetencji) Ministra Sprawiedliwości w zakresie informatyzacji sądów; w tym przedmiocie projekt  nakłada na Ministra Sprawiedliwości obowiązek koordynowania działań w skali kraju, przyznaje kompetencje do projektowania, wdrażania, eksploatacji, integracji i rozwoju systemów informatycznych, do tworzenia dedykowanych systemów teleinformatycznych, które będą służyć automatyzacji wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem sądów, w tym także w zakresie udostępniania informacji sądowej upoważnionym lub uprawnionym podmiotom oraz publikacji orzeczeń sądowych; umożliwieniu wykonywania w systemie teleinformatycznym na żądanie sądu transkrypcji zapisu dźwiękowego albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego; ustanowieniu Ministra Sprawiedliwości administratorem systemu umożliwiającego sądom przechowywanie lub archiwizowanie akt spraw sądowych prowadzonych w całości lub w części w systemie teleinformatycznym; określeniu zadań Ministra Sprawiedliwości dotyczących zabezpieczenia ochrony danych osobowych, w związku z wdrożeniem nośników informatycznych (głównie regulacje natury organizacyjno – technicznej); utworzeniu stanowiska Koordynatora Krajowego ds. Wdrożeń Systemów Teleinformatycznych w sądach powszechnych, przy którego pomocy Minister Sprawiedliwości będzie wykonywał swoje zadania z zakresu informatyzacji postępowania sądowego lub sądów; stworzeniu podstawa prawna prowadzenia przez Ministra Sprawiedliwości centralnego rejestru stałych mediatorów oraz wykazu lekarzy sądowych (nowelizacja Kpc i ustawy o lekarzu sądowym; podstawę prawną prowadzenia centralnego rejestru biegłych sądowych jest zawarta w projekcie założeń ustawy o biegłych sądowych); określeniu kręgu podmiotów uprawnionych do korzystania z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności (nowelizacja ustawy o Służbie Więziennej);
11. modyfikacji zasad sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (TK);
12. zmianie w organizacji działalności sądów, m. in. poprzez bardziej elastyczne ukształtowanie struktury organizacyjnej sądów rejonowych i okręgowych, racjonalne wykorzystania kadry orzeczniczej i środków finansowych wydatkowanych na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości;
13. zmianie sposobu rozpatrywania w sądach skarg i wniosków;
14. zmianie zasad powoływania i odwoływania prezesów sądów przez Ministra Sprawiedliwości;
15. dookreśleniu statusu referendarza, zasad jego przenoszenia i delegowania, sposobu jego mianowania i rozwiązywania z nim stosunku pracy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWojciech Hajduk Podsekretarz Stanu, Michał Królikowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 sierpnia 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 05.08.2014
do góry