Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD293
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie  szczegółowego sposobu i trybu przekazania aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, otwarte fundusze emerytalne zobowiązane są przekazać ZUS wymienione w tym przepisie aktywa, tj:
1) obligacje i bony emitowane przez Skarb Państwa;
2) obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, gwarantowane przez Skarb Państwa;
3) inne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa;
4) środki pieniężne denominowane w walucie polskiej.
Podstawą wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przekazania aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest delegacja zwarta w art. 23 ust. 18 w/w ustawy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób oraz tryb przekazania w/w aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do ZUS.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Bucior Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 21 stycznia 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 28.01.2014
do góry