Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD292
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Funduszu Gwarancyjnego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Na mocy przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych nastąpiła zmiana przepisów ustawy z dnia  28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989 i 1289) odnoszących się do istoty i funkcjonowania  Funduszu Gwarancyjnego. Zmiany te spowodowały również konieczność zmiany przepisów upoważniających do wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie Funduszu Gwarancyjnego, a w konsekwencji konieczność wydania nowego rozporządzenia w tej sprawie. Rolą Funduszu Gwarancyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa środków członków otwartych funduszy emerytalnych. Jego przychody pochodzą z obowiązkowych wpłat powszechnych towarzystw emerytalnych, stanowiących określoną procentowo część aktywów, identyczną dla wszystkich otwartych funduszy emerytalnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedmiotowe rozporządzenie, zgodnie z art. 185 ust. 4 ustawy z dnia  28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w nowym brzmieniu, reguluje kwestie: wysokości, sposobu i trybu wnoszenia wpłat do Funduszu Gwarancyjnego, sposobu i trybu działania Funduszu Gwarancyjnego, w tym lokowania jego środków, sposobu gospodarowania środkami Funduszu Gwarancyjnego, wysokości opłat wnoszonych do Krajowego Depozytu za administrowanie Funduszem Gwarancyjnym i trybu ich wnoszenia, warunków i trybu dokonywania wypłat ze środków Funduszu Gwarancyjnego oraz ich zwrotu powszechnym towarzystwom, a także sposobu dokonywania rozliczeń z powszechnymi towarzystwami, które zaprzestały dokonywania wpłat wskutek zakończenia działalności określonej w ustawie z dnia  28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Bucior Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 28 stycznia 2014 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.01.2014
do góry