Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD287
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiana obszaru strefy tworząca warunki do realizacji nowych inwestycji wspieranych pomocą publiczną.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Obecnie projekt rozporządzenia przewiduje objęcie instrumentem sse nowych obszarów o łącznej powierzchni 63,5944 ha położonych w Chełmie, Częstochowie i Dębicy. Proponowana zmiana granic strefy tworzy warunki do powstania nowych inwestycji, w wyniku których może powstać w perspektywie kilku najbliższych lat ok. 3116 nowych miejsc pracy przy nakładach inwestycyjnych ok. 834 mln zł. Oszacowana wielkość maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej, wynikająca z przewidywanych nakładów inwestycyjnych wynosi 387,92 mln zł.
Korekta wynika z faktu ograniczenia zakresu włączeń tylko do terenów publicznych o łącznej powierzchni 63,5944 ha, położonych w Chełmie, Częstochowie i Dębicy. Wprowadzony pierwotnie do wykazu projekt przewidywał włączenie do strefy mieleckiej 124,7610 ha w tym 61,1666 ha gruntów prywatnych pod inwestycje WSK Rzeszów i Pratt&Whitney w Kaliszu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 17 marca 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 04.04.2014
do góry